SFS 2008:229 Förordning om ändring i förordningen (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

080229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:666) om ändring i
förordningen (2006:1054) om ändring i
högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver

1

att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförord-
ningen (1993:100)

2

i stället för dess lydelse enligt förordningen (2007:666)

om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) ska ha följande lydelse.

3. Den som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grundläggande

behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning eller utbild-
ning som påbörjas på grundnivå, ska även därefter anses ha grundläggande
behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå. För den som före den
1 juli 2008 anses ha sådan grundläggande behörighet som avses i 7 kap. 7 § i
dess lydelse före den 1 januari 2008 gäller detta dock längst till och med den
31 december 2011.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Jfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202.

2

Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2008:229

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008