SFS 2008:231 Förordning om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke- statliga kulturlokaler

080231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till
vissa icke-statliga kulturlokaler;

utfärdad den 29 april 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1990:573) om stöd till vissa

icke-statliga kulturlokaler ska ha följande lydelse.

2 §

1

Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Av 9 § för-

ordningen (2007:1065) med instruktion för Boverket framgår att Samlings-
lokaldelegationen avgör ärenden om sådant stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:191.

SFS 2008:231

Utkom från trycket
den 13 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008