SFS 2008:233 Förordning om ändring i förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

080233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:133) om
statsbidrag till friluftsorganisationer;

utfärdad den 29 april 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2003:133) om statsbidrag till

friluftsorganisationer ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning avses med

friluftsrådet:

det friluftsråd inom Naturvårdsverket som avses i 15 § för-

ordningen (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket,

friluftsliv:

vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefin-

nande och naturupplevelser utan krav på tävling,

friluftsorganisation:

ideell organisation som har till huvudändamål eller

som väsentlig del av sin verksamhet att bedriva eller främja långsiktigt håll-
bart friluftsliv,

bidrag:

statsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning,

organisationsbidrag:

bidrag som betalas ut i förhållande till organisatio-

nens medlemsantal och aktivitetsnivå,

verksamhetsbidrag:

bidrag som betalas ut till stöd för en specifik verk-

samhet efter särskild prövning och är förenat med resultatkrav, och

bidragsår:

från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:233

Utkom från trycket
den 13 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008