SFS 2008:234 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

080234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 29 april 2008.

Regeringen föreskriver att 1

b och 3

§§ sekretessförordningen

(1980:657)

1

ska ha följande lydelse.

1 b §

2

Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering

av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anled-

ning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs,

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men.

I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst

sjuttio år.

Verksamheten avser

1. fastighetsregistret
2. kommunala fastighetsregister
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för natio-

nella identitetskort

4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
5. Statens pensionsverks pensionsregister
6. Vägverkets vägtrafikregister
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
8. röstlängdsregister
9. det centrala hundregistret

3 §

3

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följ-

ande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1

Förordningen omtryckt 1998:1333.

2

Senaste lydelse 2007:1213.

3

Senaste lydelse 2008:44.

SFS 2008:234

Utkom från trycket
den 13 maj 2008

background image

2

SFS 2008:234

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar rörande
missbrukare

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Förtroendeutred-
ningen (Ju 2007:08)

undersökning om förtro-
endet för domstolarna

Utredningen om en
översyn av aktivitets-
ersättning
(S 2007:15)

undersökningar om till-
lämpningen och om kon-
sekvenserna av tillämp-
ningen för den enskilde
av bestämmelserna om
aktivitetsersättning i la-
gen (1962:381) om all-
män försäkring och av
andra åtgärder som riktas
mot personer under 30 år
med funktionshinder

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Studiesociala kom-
mittén (U 2007:13)

undersökningar om stu-
diesociala frågor och stu-
diemedelssystemet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

12.

Statskontoret

undersökning om med-
borgarnas syn på den of-
fentliga förvaltningen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av effek-
terna av förnyelsen av
den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

uppdrag att utvärdera in-
formationsutbyte mellan
myndigheter

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av folkhög-
skolesatsningar för ar-
betslösa inskrivna i akti-
vitetsgarantin och för ar-
betslösa ungdomar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av finan-
siell samordning inom re-
habiliteringsområdet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

3

SFS 2008:234

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

undersökning av insatser
för funktionshindrade
inom arbetsmarknadspo-
litiken

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av försöks-
verksamhet med aviden-
tifierade ansöknings-
handlingar och en studie
om rekrytering med
mångfaldsperspektiv

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av För-
säkringskassans kontroll-
arbete avseende felaktiga
utbetalningar samt av
Försäkringskassans rätts-
tillämpning

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av Ar-
betsförmedlingens kon-
trollarbete avseende fel-
aktiga utbetalningar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning för
invandrare (sfi)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar om erfa-
renheter av särskilda fort-
bildningsinsatser för lä-
rare

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008