SFS 2008:235 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

080235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Domstolsverket,
Ekobrottsmyndigheten,
Ekonomistyrningsverket,

Tullverket,
Valmyndigheten,
Verket för näringslivsutveckling,

1

Senaste lydelse 2007:1330.

SFS 2008:235

Utkom från trycket
den 13 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008