SFS 2008:236 Förordning om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

080236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1160) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 7 och 9 b §§ förordningen (2002:1160) med in-

struktion för Statens skolverk ska ha följande lydelse.

7 §

1

Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens ordförande.

Vid myndigheten ska det finnas en överdirektör som är generaldirektörens
ställföreträdare.

När styrelsen sammanträder har barn- och elevombudet för likabehand-

ling närvaro- och yttranderätt.

9 b §

2

Generaldirektören anställs av regeringen för en bestämd tid.

�verdirektören samt barn- och elevombudet för likabehandling anställs

av regeringen. Anställningarna får begränsas att gälla längst till och med en
viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutas av myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:147.

2

Senaste lydelse 2006:147.

SFS 2008:236

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008