SFS 2008:237 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

080237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:1030) med
hyresnämndsinstruktion;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1980:1030) med hyres-

nämndsinstruktion ska införas en ny paragraf, 36 a §, av följande lydelse.

36 a §

En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket an-

ställningsförordningen (1994:373) görs av hyresnämnden när det gäller an-
dra anställda än chefen för hyresnämnden.

Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765)

med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och
Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra en sådan anmälan när det
gäller chefen för hyresnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:237

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008