SFS 2008:238 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

080238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

23 §

Post- och telestyrelsen ska inhämta skriftligt yttrande från Konkur-

rensverket i frågor som avses i 21 och 22 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:238

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008