SFS 2008:240 Lag om ändring i miljöbalken

080240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga miljöbalken

dels

att 14 kap. ska upphöra att gälla,

dels

att 20 kap. 2 §, 26 kap. 5, 22 och 27 §§, 27 kap. 1 §, 28 kap. 1 §,

29 kap. 3, 4�6, 8, 9 och 11 §§ samt 30 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i balken ska införas ett nytt kapitel, 14 kap., samt två nya para-

grafer, 29 kap. 3 b och 10 §§, av följande lydelse.

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

Kapitlets innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om kemiska produkter och biotek-

niska organismer och om varor som på grund av sitt innehåll eller behand-
ling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter
eller biotekniska organismer.

Definitioner

2 §

I detta kapitel avses med

1.

kemisk produkt

: ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen

som inte är en vara,

2.

vara:

ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller

design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestäm-
mer dess funktion,

3.

bioteknisk organism:

en produkt som har framställts särskilt i bekämp-

ningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av
eller innehåller levande mikroorganismer, däribland virus, nematoder, insek-
ter eller spindeldjur,

4.

kemiskt bekämpningsmedel:

en kemisk produkt som syftar till att före-

bygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus,
förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egen-
dom,

5.

biologiskt bekämpningsmedel:

en bioteknisk organism som framställts

särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganis-

1

Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181.

SFS 2008:240

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:240

mer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa
eller skada på egendom,

6.

hantering:

en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk pro-

dukt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas,
förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, salu-
förs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande,

7.

införsel:

att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara

till Sverige, och

8.

utförsel:

att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara

från Sverige.

3 §

I detta kapitel avses med

kemikalieregistreringsförordningen:

Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvär-
dering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av
en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förord-
ning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2

,

biociddirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den

16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

3

, senast

ändrat genom kommissionens direktiv 2008/16/EG

4

,

preparatdirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG

av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga prepa-
rat

5

, senast ändrat genom kemikalieregistreringsförordningen,

växtskyddsmedelsdirektivet:

rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli

1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

6

, senast ändrat ge-

nom kommissionens direktiv 2007/76/EG

7

,

ämnesdirektivet:

rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om till-

närmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning
och märkning av farliga ämnen

8

, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/121/EG

9

.

Hantering, införsel och utförsel m.m.

4 §

Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel får inte föras in till

Sverige från ett land utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, släppas ut på marknaden eller användas utan att
medlet är godkänt enligt 10 § av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer.

2

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

3

EGT L 123, 24.4.1998, s. 1 (Celex 31998L0008).

4

EUT L 42, 16.2.2008, s. 48 (Celex 32008L0016).

5

EGT L 200, 30.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0045).

6

EGT L 230, 19.8.1991, s. 1 (Celex 31991L0414).

7

EUT L 337, 21.12.2007, s. 100 (Celex 32007L0076).

8

EGT 196, 16.8.1967, s.1 (Celex 31967L0548).

9

EUT L 396, 30.12.2006, s. 850 (Celex 32006L0121).

background image

3

SFS 2008:240

5 §

En kemisk produkt eller bioteknisk organism som varken är godkänd

enligt 10 § eller omfattas av ett undantag eller en dispens från kravet på god-
kännande, får användas som bekämpningsmedel endast om det är uppenbart
att användningen inte medför risker för människors hälsa eller miljön.

6 §

Den som sprider ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel ska

1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller männis-

kor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt,
och

2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda

spridningsområdet.

7 §

Kemiska och biologiska bekämpningsmedel får inte spridas från luft-

fartyg.

Kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att be-

kämpa lövsly får inte spridas över skogsmark eller användas för att behandla
enskilda trädstammar.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska orga-

nismer och varor i frågor som avses i 2 kap. 2�4 §§,

2. att det krävs tillstånd eller godkännande för hantering, införsel och ut-

försel av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara, om det behövs
från hälso- eller miljöskyddssynpunkt,

3. särskilda villkor för hantering, införsel och utförsel av en kemisk pro-

dukt, bioteknisk organism eller vara, om det behövs från hälso- eller miljö-
skyddssynpunkt,

4. förbud mot hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt, bio-

teknisk organism eller vara, om det är av särskild betydelse från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt,

5. undantag från kravet på godkännande i 4 §, om det finns särskilda skäl,
6. krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls eller används,
7. införsel, överlåtelse och förbränning av bränsle, handel med bränsle

samt bränsles egenskaper och kvalitet, om det behövs för att motverka ut-
släpp i luften av ämnen som kan medföra olägenhet för människors hälsa el-
ler miljön, och

8. hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska orga-

nismer och varor, om det behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europe-
iska unionen.

Föreskrifter om varor enligt första stycket 1, 2, 3, 4 eller 8 får meddelas

endast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt
eller på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras
medföra skada på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas
genom denna balk.

Regeringen får överlåta åt en kommun att meddela sådana föreskrifter

som avses i första stycket 7.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det

enskilda fallet ge dispens från

background image

4

SFS 2008:240

1. kravet på godkännande i 4 §, om det finns synnerliga skäl,
2. förbudet i 7 § första stycket, om det finns synnerliga skäl, och
3. förbuden i 7 § andra stycket, om det
a) behövs för vetenskaplig prövning, eller
b) med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets

sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för växt- och
djurlivet och andra allmänna intressen inte rimligen går att genom röjning
med mekaniska metoder tillgodose kravet om återväxt av skog i 6 § skogs-
vårdslagen (1979:429).

En dispens enligt första stycket får förenas med krav på anmälan innan

produkten eller organismen saluhålls eller används.

En dispens enligt första stycket 3 b får inte ges i fråga om spridning i ett

område som har betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolk-
ningens trivsel eller något annat kommunalt intresse, om kommunen motsät-
ter sig en dispens. Innan dispensfrågan avgörs, ska kommunen ges tillfälle
att yttra sig.

Godkännande av bekämpningsmedel

10 §

Ett bekämpningsmedel får godkännas endast om medlet

1. är godtagbart från hälso- och miljöskyddssynpunkt och behövs för de

bekämpningsändamål som anges i 2 § 4 eller 5, eller

2. uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt växtskyddsmedels-

direktivet eller biociddirektivet.

Ett godkännande får gälla i högst fem år eller, om det finns särskilda skäl,

tio år.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om förutsättningar för att ett medel ska kunna
godkännas enligt 10 §.

Produktregister

12 §

Kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till

Sverige ska registreras i ett produktregister enligt de föreskrifter som med-
delas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regist-
ret ska föras av den myndighet som regeringen bestämmer.

13 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att biotekniska organismer

och varor ska registreras i produktregistret eller i ett annat motsvarande re-
gister.

Föreskrifter om registrering av varor får meddelas endast i fråga om varor

som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av att de
har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på män-
niskor eller miljön eller andra intressen som skyddas genom denna balk.

14 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från re-
gistreringsskyldigheten enligt 12 §, om det finns särskilda skäl.

background image

5

SFS 2008:240

Produktinformation och uppgiftsskyldighet

15 §

I fråga om reklam för sådana biocidprodukter som avses i artikel

2.1 a i biociddirektivet och som inte omfattas av undantagen i artikel 1.2 gäl-
ler följande.

Reklamen ska innehålla en tydlig och från reklamen i övrigt särskiljbar

uppmaning att använda biocider på ett säkert sätt och alltid före användning
ta del av upplysningarna på produktens förpackning och annan produktinfor-
mation. I uppmaningen får ordet ⬝biocider⬝ ersättas med en beskrivning av
den typ av biocider som produkten tillhör.

Uttryck som ⬝låg risk⬝, ⬝inte giftig⬝, ⬝oskadlig⬝ eller liknande som anger

att produkten inte är farlig eller kan leda till en underskattning av de faror
som är förenade med produkten får inte förekomma i reklamen.

16 §

I reklam för ämnen som är farliga enligt artikel 2.2 i ämnesdirektivet

och som inte omfattas av undantagen i artikel 1.2 ska anges den farlighetska-
tegori eller de farlighetskategorier som ämnet tillhör.

17 §

Reklam för beredningar av kemiska ämnen, som kan föranleda en en-

skild person att ingå köpeavtal utan att ha sett den etikett eller förpackning
som beredningen är avsedd att levereras med, ska, om beredningen är farlig
enligt artikel 2.2 i preparatdirektivet och den inte omfattas av undantagen i
artikel 1.5, innehålla en upplysning om den typ eller de typer av fara som ska
anges på etiketten eller förpackningen.

18 §

Den som tillverkar eller släpper ut en kemisk produkt eller bioteknisk

organism på marknaden ska omedelbart underrätta den myndighet som re-
geringen bestämmer, om det efter ett tillstånd eller godkännande kommer
fram nya uppgifter om att produkten eller organismen eller resthalter av ett
aktivt ämne i den kan ha skadliga effekter på människors hälsa, grundvattnet
eller miljön i övrigt.

Sådan upplysningsskyldighet gäller även för kemiska produkter och bio-

tekniska organismer som inte omfattas av något krav på tillstånd eller god-
kännande, om det kommer fram nya uppgifter om att produkten eller orga-
nismen kan ha cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska egenska-
per som kan antas påverka klassificeringen eller märkningen av den.

19 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om skyldighet för

1. den som tillverkar, för in till Sverige eller på marknaden släpper ut en

kemisk produkt eller bioteknisk organism att genom märkning eller på annat
sätt tillhandahålla den information om produkten eller organismen som be-
hövs till skydd för människors hälsa eller miljön, och

2. den som yrkesmässigt hanterar, för in till eller för ut från Sverige en ke-

misk produkt eller bioteknisk organism att till den myndighet som reger-
ingen bestämmer lämna de uppgifter som behövs för att bedöma de hälso-
eller miljörisker som är förknippade med produkten eller organismen och
dess hantering, införsel eller utförsel.

background image

6

SFS 2008:240

Dispens från kemikalieregistreringsförordningen

20 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det

enskilda fallet ge dispens från krav i kemikalieregistreringsförordningen, om
det behövs med hänsyn till totalförsvarets intressen.

20 kap.

2 §

10

Miljödomstol prövar som första instans mål om

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 21 kap. 1 § första

stycket,

2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom verk-
samheter som avser markavvattning vilka verksamheter ska prövas av läns-
styrelsen,

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en
fastighetsbildningsmyndighet,

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2�5 §§,
5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna balk

och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits,

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud

eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap.
13 §,

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§

på talan av någon av de solidariskt ansvariga,

8. utdömande av vite som har förelagts med stöd av balken efter särskild

ansökan av den myndighet som har förelagt vitet eller, om vitet har förelagts
i förfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om vi-
ten, och

9. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information en-

ligt vad som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registre-
ring, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), in-
rättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/
EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissio-
nens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kom-
missionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

11

.

Som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket prövar miljödomstol, om inte annat

är föreskrivet, efter överklagande länsstyrelsens och andra statliga myndig-
heters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av balken samt enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksam-
het. Att miljödomstol efter överklagande prövar Kronofogdemyndighetens
beslut om handräckning framgår av 26 kap. 17 § andra stycket.

10

Senaste lydelse 2006:673.

11

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

background image

7

SFS 2008:240

26 kap.

5 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att tillsynsbestämmelserna ska

gälla även i fråga om tillsyn över att EG-förordningar inom denna balks till-
lämpningsområde följs.

22 §

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befa-

ras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som an-
nars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som be-
hövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostä-
der eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens
skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, får
tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras
av någon annan och utse någon att göra undersökningen.

Den som är skyldig att utföra undersökningen är skyldig att ersätta kost-

naderna för en undersökning som någon annan utsetts att göra med det be-
lopp som tillsynsmyndigheten fastställer.

Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda

fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd.

27 §

De som har tagit befattning med ärenden enligt denna balk eller EG-

förordningar inom balkens tillämpningsområde eller i ett sådant ärende har
utfört sådana undersökningar som anges i 22 § första stycket tredje me-
ningen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad de då har fått veta om
affärs- eller driftsförhållanden eller förhållanden av betydelse för landets
försvar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

27 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och till-
syn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EG-förordningar
inom denna balks tillämpningsområde. Kommunfullmäktige får meddela fö-
reskrifter om sådana avgifter när det gäller en kommunal myndighets verk-
samhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma att

dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om beslutet
överklagas.

28 kap.

1 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk eller EG-förordningar

inom balkens tillämpningsområde har en myndighet och den som på myn-
dighetens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter, byggna-
der, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersök-

background image

8

SFS 2008:240

ningar och andra åtgärder. Bestämmelser om rätt till ersättning för skada och
intrång finns i 31 kap. 10 §.

29 kap.

3 §

12

För

miljöfarlig kemikaliehantering

döms till böter eller fängelse i

högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med
en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har
behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, pro-
duktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens,
organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna underlå-
tenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

Detsamma gäller den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 7 §,
2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett pro-

duktval eller ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat med
stöd av 14 kap.,

3. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att producera, använda el-

ler på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller en utrustning enligt ar-
tikel 3, 4, 5 eller 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

4. genom att på marknaden släppa ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller

en tensid för ett sådant medel utan att följa en skyldighet enligt artikel 3 eller
4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den
31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

13

,

5. i fråga om åtgärder för att hindra eller åtgärda läckage av fluorerade

växthusgaser bryter mot bestämmelserna i artikel 3.1 i Europarlamentets och
rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade
växthusgaser

14

,

6. i fråga om att återvinning av fluorerade växthusgaser ska utföras av cer-

tifierad personal eller personal med lämplig utbildning bryter mot en be-
stämmelse i artikel 4.1 eller 4.3 i förordning (EG) nr 842/2006, eller

7. använder en fluorerad växthusgas eller släpper ut en sådan gas på mark-

naden och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 8 eller 9 i förordning
(EG) nr 842/2006.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om
1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,
2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 §

inte ska dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

3 b §

För

kemikalieregistreringsbrott

döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. tillverkar eller importerar ett ämne, som sådant eller ingående i en be-

redning, utan att göra en registreringsanmälan och därigenom bryter mot ar-
tiklarna 5 och 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/

12

Senaste lydelse 2006:1014.

13

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

14

EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

background image

9

SFS 2008:240

2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemika-
liemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/
94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/
EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

15

,

2. producerar eller importerar en vara utan att göra en registreringsanmä-

lan och därigenom bryter mot artiklarna 5 och 7.1 i förordning (EG) nr 1907/
2006,

3. producerar eller importerar en vara utan att göra en registreringsanmä-

lan och därigenom bryter mot artikel 5 och ett beslut enligt artikel 7.5 i för-
ordning (EG) nr 1907/2006,

4. bryter mot en skyldighet att lämna eller uppdatera information enligt

artikel 12.2 eller 22 i förordning (EG) nr 1907/2006, eller

5. lämnar oriktig information i en registreringsanmälan eller i en handling

som kompletterar en sådan anmälan, om det är fråga om en anmälan eller
komplettering som avses i artikel 6, 7.1, 7.5, 20.2 tredje stycket, 22.1 och 2,
40.4 eller 41.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 och informationen har bety-
delse för en myndighets eller enskilds riskbedömning eller för en myndig-
hets utvärdering av ett ämnes risk för människors hälsa eller miljön.

Om brottet är grovt, döms för

grovt kemikalieregistreringsbrott

till fäng-

else i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om det har avsett stora mängder av ett ämne,
har medfört eller kunnat medföra skador av stor omfattning eller av allvarlig
art eller har pågått under lång tid.

4 §

16

För

otillåten miljöverksamhet

döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan till-

stånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha
gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en före-
skriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens en-
ligt bestämmelserna i 9 eller 11�15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om

miljöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 § fjärde stycket om anmälningspliktiga miljö-

farliga verksamheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har medde-

lat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga vat-

tenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

15

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

16

Senaste lydelse 2006:1014.

background image

10

SFS 2008:240

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har med-

delat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas
för samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består
av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

j) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förut-

sättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den förord-
ningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,

k) bestämmelsen i 14 kap. 4 § om införsel från ett land utanför Europeiska

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utsläppande på
marknaden och användning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel,

l) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av ke-
miska produkter, biotekniska organismer eller varor,

m) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 25 § om

tillstånd för yrkesmässig transport av avfall, eller

n) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i det tillstånd eller i det be-

slut om tillåtlighet, godkännande eller dispens som gäller för verksamheten
eller åtgärden och som har meddelats med stöd av balken eller förordning
(EG) nr 1907/2006.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som re-
geringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala mil-
jösanktionsavgift.

5 §

17

För

försvårande av miljökontroll

döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt

har betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn, om uppgiften lämnas
i en ansökan, anmälan eller annan handling som ska ges in till en myndighet
enligt

a) en bestämmelse i denna balk eller artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/

2006,

b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller
c) enligt ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av bal-

ken, artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt före-
skrifter som regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter
mot en föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta
tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande hän-
delse som kan skada människors hälsa eller miljön,

17

Senaste lydelse 2007:660.

background image

11

SFS 2008:240

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §

om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, över-
hängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla
kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat enligt 14 kap. 12 eller
13 § om skyldighet att göra en anmälan för registrering i ett produktregister,
eller

6. i fråga om tillverkning eller utsläppande på marknaden av kemiska pro-

dukter eller biotekniska organismer bryter mot bestämmelserna i 14 kap.
18 § om skyldighet att underrätta om skadliga verkningar.

6 §

18

För

bristfällig miljöinformation döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot

bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera en produkt med avse-

ende på hälso- och miljöfarlighet när det gäller farliga ämnen eller bered-
ningar enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med
stöd av bestämmelserna i 14 kap.,

b) låta bli att märka en produkt eller att lämna annan produktinformation

enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
bestämmelserna i 14 kap.,

c) låta bli att med en lämplig symbol eller beteckning för fara eller risk el-

ler med annan tydlig varningstext märka en produkt eller på annat sätt lämna
produktinformation, om märkningen eller informationen behövs till skydd
för människors hälsa eller miljön, eller

d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,
2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003
om export och import av farliga kemikalier

19 genom att

a) låta bli att märka en produkt med en farosymbol, en farobeteckning, en

riskfras eller ett varningsmärke enligt vad som krävs i förordningens artikel
16.1,

b) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordning-

ens artikel 16.3, eller

c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller säkerhetsdatabladet,
3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot förordning (EG)

nr 648/2004 genom att låta bli att märka förpackningar enligt vad som krävs
i förordningens artikel 11,

4. i fråga om produkter och utrustning som innehåller fluorerade växt-

husgaser bryter mot förordning (EG) nr 842/2006 genom att låta bli att
märka produkter och utrustning enligt vad som krävs i förordningens artikel
7, eller

18 Senaste lydelse 2007:660.

19 EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

background image

12

SFS 2008:240

5. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i förordning

(EG) nr 1907/2006 genom att

a) låta bli att förse mottagaren av ett ämne eller en beredning med ett sä-

kerhetsdatablad enligt kraven i artikel 31,

b) lämna oriktig eller bristfällig uppgift i säkerhetsdatabladet, eller
c) låta bli att tillhandahålla en mottagare eller konsument information om

namn på ett ämne som ingår i en vara enligt kraven i artikel 33.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om underlåtenheten eller

den oriktiga eller bristfälliga informationen varit sådan att den inte kunnat
försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i mil-
jön. Ansvar ska inte heller dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

8 §

20 Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift för totalförsvaret som har meddelats med stöd

av 1 kap. 5 §, om en överträdelse av den lagbestämmelse från vilken av-
vikelsen har föreskrivits är straffbelagd,

2. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått inom ett miljöskyddsom-

råde, som regeringen har meddelat med stöd av 7 kap. 20 §,

3. bryter mot en föreskrift eller ett beslut om förbud mot utsläpp av av-

loppsvatten m.m. som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 4 §,

4. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksam-

het som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 5 §,

5. i ett miljöriskområde som avses i 10 kap. 17 § vidtar en åtgärd som

ökar belastningen av föroreningar i eller omkring området, annars försämrar
den miljömässiga situationen eller försvårar avhjälpandeåtgärder,

6. bryter mot den skyldighet att underhålla en vattenanläggning som följer

av 11 kap. 17 § första stycket, 20 § första stycket eller 21 § första stycket,

7. bryter mot ett förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde

stycket,

8. bryter mot bestämmelsen i 13 kap. 8 § om utredning innan en gentek-

nisk verksamhet påbörjas eller mot en föreskrift om utredningen som reger-
ingen har meddelat med stöd av 13 kap. 9 §,

9. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid genteknisk verksam-

het som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

10. bryter mot skyldigheten att upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport en-

ligt vad som krävs i artiklarna 37.4 och 39.1 i förordning (EG) nr 1907/2006,

11. bryter mot skyldigheten att förse Europeiska kemikaliemyndigheten

med information enligt vad som krävs i artiklarna 38, 39.2 och 66.1 i förord-
ning (EG) nr 1907/2006,

12. bryter mot förbudet mot dumpning eller förbränning av avfall enligt

15 kap. 31 §,

13. bryter mot en bestämmelse om transport och därigenom transporterar

avfall i strid med artikel 3, 5, 6, 8�10, 14�17 eller 19�24 rådets förordning
(EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av av-
fallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen, eller

20 Senaste lydelse 2007:660.

background image

13

SFS 2008:240

14. bryter mot ett förbud mot fiske som i det enskilda fallet har beslutats

med stöd av 28 kap. 13 §.

För försök till brott som avses i första stycket 12 döms till ansvar enligt

23 kap. brottsbalken.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller 9 § första stycket 5.

9 §

21 Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97

22 om

skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångs-

körning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd
av 12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas

av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighets-
mått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organis-

mer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märk-
ning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och
foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och
om ändring av direktiv 2001/18/EG

23,

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumenta-

tion eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskri-
dande förflyttning av genetiskt modifierade organismer

24,

9. bryter mot en föreskrift om innehållsförteckning eller märkning av kos-

metiska och hygieniska produkter som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap. 19 § 1,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förord-

ning (EG) nr 648/2004

25,

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt

artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,

12. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 21 § första stycket eller en före-

skrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 21 § andra stycket

21 Senaste lydelse 2007:660.

22 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

23 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24 (Celex 32003R1830).

24 EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

25 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

background image

14

SFS 2008:240

om förbud att ta befattning med en avfallstransport, genom att yrkesmässigt
eller annars i större omfattning samla in och forsla bort avfall, eller

13. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av

15 kap. 25 § första stycket 2 genom att för borttransport lämna annat avfall
än hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för en sådan
transport.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

10 §

26 Allmänt åtal för en gärning som avses i 6 § första stycket 5 c och

som rör en överträdelse av artikel 33.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 får
väckas endast om ett åtal är påkallat från allmän synpunkt.

11 §

27 Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första

stycket 2, 5 § 1 eller 7, 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms inte till ansvar.
En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn
till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen.

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken eller om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt detta

kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Om en gärning som avses i 1�9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och

inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare
endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

30 kap.

1 §

28 Regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljö-

sanktionsavgift) ska betalas av den som

1. påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig

enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bal-
ken, utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts,

2. åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd som har be-

slutats med stöd av denna balk eller med stöd av föreskrifter som har medde-
lats med stöd av balken, eller

3. åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter som har med-

delats med stöd av balken eller bestämmelser i EG-förordningar inom bal-
kens tillämpningsområde.

Avgiftens storlek ska framgå av föreskrifterna. Avgiften ska uppgå till

minst 1 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. När avgiftens storlek be-
stäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den be-
stämmelse som överträdelsen avser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

26 Tidigare 10 § upphävd genom 2006:1014.

27 Senaste lydelse 2006:1014.

28 Senaste lydelse 2006:1014.

background image

15

SFS 2008:240

2. Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse eller annan hantering av särskilt

farliga kemiska produkter som har getts i enlighet med 14 kap. 12 § i dess
äldre lydelse fortsätter att gälla och ska anses ha getts i enlighet med den nya
lydelsen av 14 kap. 8 § första stycket 2.

3. �ldre bestämmelser i 14 och 29 kap. gäller i fråga om straff för överträ-

delser som ägt rum före den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008