SFS 2008:241 Lag om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

080241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.;

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1597) om fi-

nansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

2

dels

att i 4 och 8 §§ orden ⬝statens kärnkraftinspektion⬝ ska bytas ut mot

⬝Strålsäkerhetsmyndigheten⬝,

dels

att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

3

Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksam-

het till sådan verksamhet som avses i 1 § � eller efter medgivande av Strål-
säkerhetsmyndigheten annan juridisk person � ska upprätta en beräkning
över kostnaderna för verksamheten. I de beräknade kostnaderna ska ingå
dels en uppskattning av kostnaderna för samtliga de åtgärder som kan anses
bli behövliga, dels kostnaderna för de åtgärder som avses bli vidtagna inom
en tidsrymd av minst tre år.

Kostnadsberäkningen ska ses över årligen samt varje år lämnas till Strål-

säkerhetsmyndigheten.

6 §

4

Reaktorinnehavare och den som ska upprätta kostnadsberäkning en-

ligt 5 § ska på begäran av Strålsäkerhetsmyndigheten lämna de upplysningar
och tillhandahålla de handlingar som behövs för Strålsäkerhetsmyndighe-
tens verksamhet enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Ett medgivande enligt 5 § som Statens kärnkraftinspektion har givit

före den 1 juli 2008 ska för tid därefter anses ha givits av Strålsäkerhetsmyn-
digheten.

1

Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162.

2

Senaste lydelse av

4 § 1992:286
8 § 1992:286.

3

Senaste lydelse 1992:1547.

4

Senaste lydelse 1992:286.

SFS 2008:241

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:241

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)