SFS 2008:243 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

080243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:263) om transport av
farligt gods;

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 17 § lagen (2006:263) om trans-

port av farligt gods orden ”Statens kärnkraftinspektions” ska bytas ut mot
”Strålsäkerhetsmyndighetens”.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Äldre bestämmelser om överklagande gäller för beslut som har med-

delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162.

SFS 2008:243

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008