SFS 2008:244 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

080244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

Sjöfartsverket utövar, om något annat inte anges, tillsyn enligt denna

lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen när det gäller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säkerhetsorga-

nisation,

2. säkring av last som ännu inte har förts ombord,
3. rederiers säkerhetsorganisation, och
4. arbetsmiljön ombord.
När det gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsyn även av Kustbevak-

ningen i den utsträckning som Sjöfartsverket beslutar i samråd med Kustbe-
vakningen.

I frågor som avser arbetsmiljön ska tillsynen också avse att arbetsmiljö-

lagen (1977:1160), lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och föreskrifter
meddelade med stöd av dessa lagar samt artikel 35 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registre-
ring, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), in-
rättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/
EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissio-
nens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kom-
missionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

3

följs. Sådan tillsyn utövas i samverkan med Arbetsmiljöverket.

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedelsla-

gen (2006:804).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

1

Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181.

2

Senaste lydelse 2006:830.

3

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SFS 2008:244

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

2

SFS 2008:236�262

background image

2

SFS 2008:244

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)