SFS 2008:245 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer

080245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kemiska produkter och biotekniska
organismer;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7�14 §§, 16 § första

stycket 4 och andra stycket, 18 § första stycket 1, 7�9, 11�14 och andra
stycket, 19 § första stycket 3 och andra stycket samt 20�23 §§,

2. med stöd av 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 §, 16 § första stycket

2, 18 § första stycket 5 och 19 § första stycket 2,

3. med stöd av 14 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 5 §, 16 § första stycket

1�3 samt 19 § första stycket 1 och 2 och andra stycket,

4. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 6 och 15 §§, 18 §

första stycket 6 och 10 samt 21�23 §§,

5. med stöd av 14 kap. 20 § miljöbalken i fråga om 17 §, och
6. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Definitioner

2 §

Med

särskilt farlig produkt

avses i denna förordning en kemisk pro-

dukt som, enligt föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med
stöd av 18 §, ska anses som särskilt farlig från hälso- eller miljöskyddssyn-
punkt.

�vriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

14 kap. miljöbalken.

Produktregister och uppgiftsskyldighet

3 §

Varje kemisk produkt och bioteknisk organism som yrkesmässigt till-

verkas i eller förs in till Sverige ska anmälas till Kemikalieinspektionen för
registrering i det produktregister som Kemikalieinspektionen för, om pro-
dukten eller organismen kan hänföras till något av de varuslag som anges i
bilagan till denna förordning.

Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

SFS 2008:245

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:245

4 §

En anmälan till produktregistret ska göras av den som yrkesmässigt

tillverkar eller för in en kemisk produkt eller bioteknisk organism till
Sverige.

5 §

Trots bestämmelserna i 3 och 4 §§ behöver den som årligen tillverkar

eller för in till Sverige mindre än 100 kilogram av en kemisk produkt eller
bioteknisk organism inte anmäla produkten eller organismen, om inte annat
följer av föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av
18 §.

6 §

Den som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en ke-

misk produkt eller bioteknisk organism utan att ha tillverkat eller fört in pro-
dukten eller organismen till Sverige ska lämna de uppgifter till Kemikaliein-
spektionen som framgår av föreskrifter som Kemikalieinspektionen har
meddelat med stöd av 18 §.

Hantering av särskilt farliga produkter

7 §

Det krävs tillstånd för att

1. hantera särskilt farliga produkter, om hanteringen inte är yrkesmässig,

eller

2. yrkesmässigt överlåta särskilt farliga produkter.

8 §

Tillståndskraven i 7 § gäller inte

1. yrkesmässig överlåtelse från den som enligt 4 § lagen (1996:1152) om

handel med läkemedel m.m. har rätt att driva detaljhandel med läkemedel,
eller

2. produkter som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelsla-

gen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

9 §

Särskilt farliga produkter får inom Sverige överlåtas endast till den

1. som yrkesmässigt ska använda produkterna,
2. som har tillstånd för sin hantering av produkterna enligt 7 §, eller
3. vars hantering av produkterna omfattas av undantagen i 8 §.

10 §

Den som överlåter produkter med stöd av 9 § ska föra anteckningar

om överlåtelserna.

11 §

Frågor om tillstånd enligt 7 § prövas av länsstyrelsen i det län där sö-

kanden bedriver den rörelse inom vilken hanteringen är avsedd att ske eller,
om sökanden inte bedriver någon sådan rörelse, där sökanden är bosatt.

12 §

Tillstånd enligt 7 § 1 får ges endast till den som har fyllt 18 år och

som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller
liknande ändamål.

13 §

Ett tillstånd enligt 7 § ska tidsbegränsas till högst fem år.

14 §

Om en särskilt farlig produkt omfattas av bestämmelserna om oförtul-

lade varor i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av in-

background image

3

SFS 2008:245

förselreglerade varor, m.m. men inte kan försäljas enligt 4 § den lagen, ska
Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet besluta hur produkten ska hante-
ras.

Uppgifter om skadliga egenskaper och effekter

15 §

Underrättelser och upplysningar om skadliga effekter eller egenska-

per enligt 14 kap. 18 § miljöbalken ska lämnas till Kemikalieinspektionen.

Dispenser

16 §

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från

1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att registrera kemiska pro-

dukter, om det finns särskilda skäl,

2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk

organism för registrering i produktregistret,

3. kravet i 4 § om vem som ska göra anmälan till produktregistret, om dis-

pensen innebär att anmälan i stället ska göras av en handelsagent och en så-
dan dispens är godtagbar från hälso- och miljöskyddssynpunkt, och

4. bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7 och 9�14 §§, om det

finns synnerliga skäl.

Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får en dispens en-

ligt första stycket 4 förenas med krav på anmälan innan en produkt eller or-
ganism saluhålls eller används.

17 §

Generalläkaren får i det enskilda fallet ge dispens från krav i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemi-
kalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG

1

, om det behövs med hänsyn till totalförsvarets

intressen och dispensen avser Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försva-
rets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Innan generalläkaren ger en
dispens, ska generalläkaren samråda med Kemikalieinspektionen.

Bemyndiganden att meddela föreskrifter

18 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som avses i

2 kap. 2�4 §§ miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av ke-
miska produkter, biotekniska organismer och varor,

2. produktregistret,
3. vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 §,
4. vid vilken tidpunkt en anmälan enligt 3 § senast ska göras,
5. skyldighet att anmäla till produktregistret även i fall som enligt 5 § är

undantagna från anmälningsplikt,

1

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Cekex 32006R1907).

background image

4

SFS 2008:245

6. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 6 §,
7. vilka kemiska produkter som ska anses vara särskilt farliga produkter,
8. anteckningar om överlåtelser enligt 10 §,
9. att bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7 och 9�14 §§ ska

gälla också i fråga om andra kemiska produkter som det finns särskilda skäl
för att hantera på samma sätt,

10. sådan produktinformation och uppgiftsskyldighet som avses i 14 kap.

19 § miljöbalken,

11. förbud, hantering, import och export som behövs för verkställigheten

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28
januari 2003 om export och import av farliga kemikalier

2

,

12. förbud som behövs till följd av rådets direktiv 76/769/EEG av den 27

juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar
om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa far-
liga ämnen och preparat (beredningar)

3

, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2007/51/EG

4

,

13. förbud som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga
organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsme-
del i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
och om ändring av direktiv 1999/13/EG

5

, och

14. krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel och ut-

försel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som utöver
det som följer av 1�13 behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.

Innan Kemikalieinspektionen med stöd av första stycket 1 meddelar en

föreskrift som har betydelse för transporter, ska inspektionen samråda med
den eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen
(2006:311) om transport av farligt gods.

19 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från

1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att registrera kemiska pro-

dukter,

2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk

organism för registrering i produktregistret, och

3. bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7 och 9�14 §§.
Föreskrifter enligt första stycket 1 och 3 får endast avse sådana undantag

som det finns särskilda skäl för. Om det behövs från hälso- eller miljö-
skyddssynpunkt, får föreskrifter enligt första stycket 3 innehålla krav på an-
mälan innan en produkt eller organism saluhålls eller används.

20 §

En transportmyndighet som avses i 2 § förordningen (2006:311) om

transport av farligt gods får inom sitt ansvarsområde enligt den paragrafen
meddela föreskrifter om sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och pro-
duktval som avses i 2 kap. 2�4 §§ miljöbalken i fråga om transport av ke-
miska produkter, biotekniska organismer och varor.

2

EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

3

EGT L 262, 27.9.1976, s. 201 (Celex 31976L0769).

4

EUT L 257, 3.10.2007, s. 13 (Celex 32007L0051).

5

EUT L 143, 30.4.2004, s. 87 (Celex 32004L0042).

background image

5

SFS 2008:245

Innan transportmyndigheten meddelar en sådan föreskrift, ska myndighe-

ten samråda med Kemikalieinspektionen och den eller de andra berörda
transportmyndigheterna samt, i fråga om kosmetiska och hygieniska produk-
ter, med Läkemedelsverket.

21 §

Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter som

1. avses i 18 § första stycket 1, 10 och 14, och
2. behövs med hänsyn till skyddet av den yttre miljön.
Innan Naturvårdsverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda

med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter,
ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter
som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

22 §

Boverket får i fråga om byggprodukter meddela sådana föreskrifter

som

1. avses i 18 § första stycket 1, 10 och 14, och
2. behövs till skydd för inomhusmiljön.
Innan Boverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda med Ke-

mikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter, ska ver-
ket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter som avses
i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

23 §

Livsmedelsverket får i fråga om material och produkter som är av-

sedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar meddela så-
dana föreskrifter som avses i 18 § första stycket 1, 10 och 14.

Innan Livsmedelsverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda

med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter,
ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter
som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

24 §

Föreskrifter enligt 18, 20, 21, 22 eller 23 § får

1. inte avse frågor som regleras i förordning (EG) nr 1907/2006,
2. i fråga om varor endast avse varor som på grund av sitt innehåll av en

kemisk produkt eller på grund av att de har behandlats med en kemisk pro-
dukt kan befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra intres-
sen som skyddas genom miljöbalken, och

3. inte avse sådan yrkesmässig överlåtelse som avses i 8 § 1.

Ansvarig myndighet och rapportering

25 §

Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i

1. artikel 4 i förordning (EG) nr 304/2003,
2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004

av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

6

,

3. artikel 5 i direktiv 2004/42/EG, och
4. artikel 121 i förordning (EG) nr 1907/2006.

6

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

background image

6

SFS 2008:245

26 §

Kemikalieinspektionen ska ansvara för sådan rapportering som avses

i artikel 7 i direktiv 2004/42/EG.

Tillsyn och avgifter

27 §

I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, förord-

ningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
och förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. finns bestämmel-
ser om tillsyn och avgifter.

28 §

En statlig tillsynsmyndighet ska göra anmälan till Konsumentom-

budsmannen om myndigheten från hälso- eller miljöskyddssynpunkt anser
att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (1995:450) mot
marknadsföringen av en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Andra
myndigheter än Kemikalieinspektionen ska samråda med inspektionen
innan anmälan görs.

�verklagande

29 §

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

30 §

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008, då förordningen

(1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska upphöra
att gälla.

2. I fråga om tillstånd för införsel av särskilt farliga produkter från ett land

utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller bestämmelserna i
den upphävda förordningen till och med den 31 december 2008, om inte an-
nat följer av förordning (EG) nr 1907/2006 eller av Kemikalieinspektionens
föreskrifter.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

7

SFS 2008:245

Bilaga

Förteckning över varuslag

I denna förteckning beskrivs de varuslag som enligt 3 § ska registreras i pro-
duktregistret. Framför varje beskrivning anges den varukod (statistiskt nr)
som varuslaget har enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli
1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tull-
taxan

7

.

Varukoden anges med fyra siffror och avser då en grupp av varuslag (va-

rugrupp) eller med sex siffror och avser då ett visst varuslag inom varugrup-
pen. Om annat inte anges i beskrivningen, ska alla varuslag inom den be-
skrivna varugruppen registreras.

1301

Shellack o.d; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser, oleoresi-

ner (t.ex. balsamer); enligt följande:

1301 20

Gummi arabicum.

1301 90

Andra varuslag i grupp 1301 (shellack; naturliga gummiarter

utom gummi arabicum).

1302

Växtsafter och växtextrakter; registreringsplikten omfattar endast:

1302 11

Opium.

1302 19

Andra växtsafter och växtextrakter än lakritsextrakt och humle-

extrakt.

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte

kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk enligt följande:

1507 10

Oraffinerad olja, även avslemmad.

1507 90

Andra raffinerade sojabönoljor och fraktioner av dessa oljor.

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte

kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk enligt följande:

1508 10

Oraffinerad olja.

1508 90

Andra raffinerade jordnötsoljor och fraktioner av dessa oljor.

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte ke-

miskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är av-
sedda att användas uteslutande för tekniskt bruk enligt följande:

1509 10

Jungfruolja.

1509 90

Andra olivoljor och fraktioner av dessa oljor.

1510

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor,

även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av
dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509; registre-
ringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslu-
tande för tekniskt bruk.

7

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

background image

8

SFS 2008:245

1511

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte ke-

miskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är av-
sedda att användas uteslutande för tekniskt bruk enligt följande.

1511 10

Oraffinerad olja.

1511 90

Andra raffinerade palmoljor och fraktioner av dessa oljor.

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa

oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten
omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tek-
niskt bruk enligt följande:

1512 11

Oraffinerade oljor.

1512 19

Andra raffinerade solrosoljor, saffloroljor och bomullsfröoljor

samt fraktioner av dessa oljor.

1512 21

Oraffinerad bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja, även

befriad från gossypol.

1512 29

Andra bomullsfröoljor samt fraktioner av dessa oljor.

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa

oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten
omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tek-
niskt bruk enligt följande:

1513 11

Oraffinerad kokosolja och fraktioner av denna olja.

1513 19

Andra kokosoljor och fraktioner av dessa oljor.

1513 21

Oraffinerad palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av

dessa oljor.

1513 29

Andra palmkärnoljor och babassuoljor samt fraktioner av dessa

oljor.

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor,

även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar
endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
enligt följande:

1514 11

Oraffinerad rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra samt

fraktioner av dessa oljor.

1514 19

Andra rapsoljor och rybsoljor med låg halt av erukasyra samt

fraktioner av dessa oljor.

1514 91

Andra oraffinerade oljor i grupp 1514.

1514 99

Andra varuslag i grupp 1514.

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojoba-

olja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk enligt följande:

1515 11 Oraffinerad linolja och fraktioner av denna olja.
1515 19 Andra linoljor och fraktioner av dessa oljor.
1515 21 Oraffinerad majsolja och fraktioner av denna olja.
1515 29 Andra majsoljor och fraktioner av dessa oljor.
1515 30 Ricinolja och fraktioner av denna olja.
1515 50 Sesamolja och fraktioner av denna olja.
1515 90 Andra varuslag i grupp 1515.

background image

9

SFS 2008:245

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av så-
dana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även in-
ternt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade; re-
gistreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas ute-
slutande för tekniskt bruk enligt följande:

1516 10 Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller

oljor.

1516 20 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter el-

ler oljor.

1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av så-
dana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta,
polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat
sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter i grupp 1516; oätliga
blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller
oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor i någon av grupperna 1507�
1522, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga; regist-
reringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslu-
tande för tekniskt bruk.

1520 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut.

1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insekts-
vaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade; registrerings-
plikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk enligt följande:

1521 10 Vegetabiliska vaxer.
1521 90 Andra varuslag i grupp 1521.

1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra
fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer; registrerings-
plikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk.

2207 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volympro-
cent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt; registre-
ringsplikten omfattar endast:

2207 20 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt.

2501 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid,
även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel el-
ler flytmedel; havsvatten: registreringsplikten omfattar endast varuslag som
är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

2503 Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kol-
loidalt svavel.

2511 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (withe-
rit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816; enligt följande:

2511 10 Naturligt bariumsulfat (tungspat).

background image

10

SFS 2008:245

2511 20 Naturligt bariumkarbonat (witherit).

2522 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid
och kalciumhydroxid enligt nr 2825, enligt följande:

2522 10 Osläckt kalk.
2522 20 Släckt kalk.
2522 30 Hydraulisk kalk.

2523 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydrau-
lisk cement, även färgade eller i form av klinker; registreringsplikten omfat-
tar endast:

2523 21 Vit portlandcement, även artificiellt färgad.
2523 29 Annan portlandcement.
2523 30 Aluminatcement.
2523 90 Annan hydraulisk cement.

2524 Asbest enligt följande:

2524 10 Krokidolit.
2524 90 Annan asbest.

2525 Glimmerpulver, även kluven; glimmeravfall; registreringsplikten
omfattar endast:

2525 20 Glimmerpulver.

2526 Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt sön-
derdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadra-
tisk eller rektangulär form; registreringsplikten omfattar endast:

2526 20 Talk, krossad eller pulveriserad.

2528 Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även brända),
med undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar; naturlig borsyra
innehållande högst 85 viktprocent H3BO3, beräknat på torrsubstansen; en-
ligt följande:

2528 10 Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natriumborat,

även bränt.

2528 90 Andra (naturliga borater, andra än natriumborat).

2529 Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat; enligt följande:

2529 10 Fältspat.
2529 21 Flusspat innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid.
2529 22 Flusspat innehållande mer än 97 viktprocent kalciumfluorid.
2529 30 Leucit; nefelin och nefelinsyenit.

2706 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, även se-
parerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet så kallade preparerad
tjära.

2707 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtempe-
raturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska

background image

11

SFS 2008:245

beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna; en-
ligt följande:

2707 10 Bensen (bensol).
2707 20 Toluen (toluol).
2707 30 Xylener (xylol).
2707 40 Naftalen (naftalin).
2707 50 Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst

65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250o C vid bestämning
med metoden enligt ASTM D 86.

2707 91 Kreosotoljor.
2707 99 Andra destillat av högtermeraturtjära, som inte är specificerade

någon annanstans i denna bilaga, och liknande aromatiska produkter.

2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck; registreringsplikten om-
fattar endast:

2708 10 Stenkolstjärbeck.

2709 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än rå-
olja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehål-
lande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna
ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor; enligt följande:

2710 11 Lättoljor och produkter som inte är avfallsoljor.
2710 19 Andra slags oljor som inte är avfallsoljor.
2710 91 Avfallsoljor innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), poly-

klorerade terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB).

2710 99 Andra avfallsoljor (än de som innehåller PCB, PCT eller PBB).

2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten enligt följande:

2711 11 Naturgas, förtätad till vätska.
2711 12 Propan, förtätad till vätska.
2711 13 Butan, förtätad till vätska.
2711 14 Eten, propen, buten och butadien, förtätade till vätska.
2711 19 Andra gaser i grupp 2711, förtätade till vätska.
2711 21 Naturgas, i gasform.
2711 29 Andra gaser i grupp 2711, i gasform.

2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, ⬝slack wax⬝, ozokerit, montanvax (lig-
nitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom
syntes eller genom andra processer, även färgade; enligt följande:

2712 10 Vaselin.
2712 20 Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja.
2712 90 Andra mineralvaxer än vaselin och paraffin.

2713 Petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral; registreringsplikten omfattar endast:

2713 20 Petroleumbitumen (asfalt).
2713 90 Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bitumi-

nösa mineral (än petroleumbitumen).

background image

12

SFS 2008:245

2715 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen,
petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix,
⬝cut backs⬝).

2801 Fluor, klor, brom och jod enligt följande:

2801 10 Klor.
2801 20 Jod.
2801 30 Fluor; brom.

2802 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel.

2803 Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i denna bilaga).

2804 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller enligt följande:

2804 10 Väte.
2804 21 Argon.
2804 29 Andra ädelgaser.
2804 30 Kväve.
2804 40 Syre.
2804 50 Bor; tellur.
2804 61 Kisel innehållande minst 99,99 viktprocent kisel.
2804 69 Annan kisel (innehållande mindre än 99,99 viktprocent kisel).
2804 70 Fosfor.
2804 80 Arsenik.
2804 90 Selen.

2805 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsme-
taller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra;
kvicksilver; enligt följande:

2805 11 Natrium.
2805 12 Kalcium.
2805 19 Andra alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (utom na-

trium och kalcium).

2805 30 Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade

eller legerade med varandra.

2805 40 Kvicksilver.

2806 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavelsyra;
enligt följande:

2806 10 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra).
2806 20 Klorosvavelsyra.

2807 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra).

2808 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra.

2809 Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt defi-
nierade; enligt följande:

2809 10 Fosforpentaoxid.

background image

13

SFS 2008:245

2809 20 Fosforsyra och polyfosforsyror.

2810 Boroxider; borsyror.

2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av
ickemetaller enligt följande:

2811 11 Vätefluorid (fluorvätesyra).
2811 19 Andra oorganiska syror (utom vätefluorid).
2811 21 Koldioxid (kolsyra).
2811 22 Kiseldioxid.
2811 29 Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom syror,

koldioxid eller kiseldioxid).

2812 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller enligt följande:

2812 10 Klorider och kloridoxider.
2812 90 Andra halogenider och halogenoxider av ickemetaller än klori-

der och kloridoxider.

2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid; enligt följande:

2813 10 Koldisulfid (kolsvavla).
2813 90 Andra sulfider av ickemetaller än koldisulfid.

2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning, enligt följande:

2814 10 Vattenfri ammoniak.
2814 20 Ammoniak i vattenlösning.

2815 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); na-
triumperoxid och kaliumperoxid; enligt följande:

2815 11 Natriumhydroxid (kaustik soda) i fast form.
2815 12 Natriumhydroxid (kaustik soda) i vattenlösning (natronlut).
2815 20 Kaliumhydroxid (kaustikt kali).
2815 30 Natriumperoxid och kaliumperoxid.

2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och
peroxider av strontium eller barium; enligt följande:

2816 10 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid.
2816 40 Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium.

2817 Zinkoxid; zinkperoxid.

2818 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiumoxid;
aluminiumhydroxid; enligt följande:

2818 10 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad.
2818 20 Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund.
2818 30 Aluminiumhydroxid.

2819 Kromoxider och kromhydroxider enligt följande:

2819 10 Kromtrioxid.
2819 90 Andra kromoxider och kromhydroxider än kromtrioxid.

background image

14

SFS 2008:245

2820 Manganoxider enligt följande:

2820 10 Mangandioxid.
2820 90 Andra manganoxider än mangandioxid.

2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70
viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3; enligt följande:

2821 10 Järnoxider och järnhydroxider.
2821 20 Jordpigment.

2822 Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider.

2823 Titanoxider.

2824 Blyoxider; mönja och orangemönja; enligt följande:

2824 10 Blymonooxid (massikot, blyglete).
2824 90 Andra varuslag i grupp 2824 (mönja, blyoxider utom blymon-

oxid).

2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen;
andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallper-
oxider; enligt följande:

2825 10 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa äm-

nen.

2825 20 Litiumoxid och litiumhydroxid.
2825 30 Vanadinoxider och vanadinhydroxider.
2825 40 Nickeloxider och nickelhydroxider.
2825 50 Kopparoxider och kopparhydroxider.
2825 60 Germaniumoxider och zirkoniumdioxid.
2825 70 Molybdenoxider och molybdenhydroxider.
2825 80 Antimonoxider.
2825 90 Andra varuslag i grupp 2825 (metalloxider och hydroxider utom

av litium, vanadin, nickel, koppar, molybden, germanium och antimonoxi-
der; antimonhydroxid eller zirkonium samt metallperoxider).

2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa
salter; enligt följande:

2826 12 Fluorider av aluminium.
2826 19 Andra fluorider (än de med aluminium).
2826 30 Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit).
2826 90 Andra varuslag i grupp 2826 (fluorsilikater och fluoraluminater

förutom natriumhexafluoroaluminat och fluorkomplexa salter).

2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromid-
oxider; jodider och jodidoxider; enligt följande:

2827 10 Ammoniumklorid (salmiak).
2827 20 Kalciumklorid.
2827 31 Magnesiumklorid.
2827 32 Aluminiumklorid.
2827 35 Nickelklorid.

background image

15

SFS 2008:245

2827 39 Andra klorider (än ammoniumklorid, kalciumklorid, magnesi-

umklorid, aluminiumklorid eller nickelklorid).

2827 41 Kloridoxider och hydroxidklorider av koppar.
2827 49 Andra kloridoxider och hydroxidklorider (utom de av koppar).
2827 51 Natriumbromid och kaliumbromid.
2827 59 Andra bromider och bromidoxider.
2827 60 Jodider och jodidoxider.

2828 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromi-
ter; enligt följande:

2828 10 Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypoklori-

ter.

2828 90 Andra hypokloriter och hypobromiter än kalciumhypoklorit.

2829 Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och per-
jodater; enligt följande:

2829 11 Natriumklorat.
2829 19 Andra klorater.
2829 90 Andra perklorater, bromater, perbromater, jodater och perjod-

ater.

2830 Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade; enligt följande:

2830 10 Natriumsulfider.
2830 90 Andra sulfider och polysulfider än natriumsulfid.

2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater enligt följande:

2831 10 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater av natrium.
2831 90 Andra ditioniter och sulfoxylater än de av natrium.

2832 Sulfiter; tiosulfater; enligt följande:

2832 10 Natriumsulfiter.
2832 20 Andra sulfiter än natriumsulfit.
2832 30 Tiosulfater.

2833 Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater); enligt följande:

2833 11 Dinatriumsulfat.
2833 19 Andra natriumsulfater än dinatriumsulfat.
2833 21 Magnesiumsulfater.
2833 22 Aluminiumsulfat.
2833 24 Nickelsulfater.
2833 25 Kopparsulfater.
2833 27 Bariumsulfat.
2833 29 Andra sulfater än de av natrium, magnesium, aluminium, nickel,

koppar eller barium.

2833 30 Alunarter.
2833 40 Peroxosulfater (persulfater).

2834 Nitriter; nitrater; enligt följande:

2834 10 Nitriter.
2834 21 Kaliumnitrat.

background image

16

SFS 2008:245

2834 29 Andra nitrater än de med kalium.

2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfos-
fater, även inte kemiskt definierade; enligt följande:

2835 10 Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter).
2835 22 Mononatrium- och dinatriumfosfat.
2835 24 Kaliumfosfater.
2835 25 Kalciumväteortofosfat (dikalciumfosfat).
2835 26 Andra kalciumfosfater än kalciumväteortofosfat.
2835 29 Andra fosfater än natrium, kalium eller kalciumfosfat.
2835 31 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat).
2835 39 Andra polyfosfater än natriumtripolyfosfat.

2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammo-
niumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat; enligt följande:

2836 20 Dinatriumkarbonat.
2836 30 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat).
2836 40 Kaliumkarbonater.
2836 50 Kalciumkarbonat.
2836 60 Bariumkarbonat.
2836 91 Litiumkarbonater.
2836 92 Strontiumkarbonat.
2836 99 Andra varuslag i grupp 2836 (karbonater och perkarbonater

utom natrium-, kalium-, kalcium-, barium-, litium- eller strontiumkarbonat).

2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider enligt följande:

2837 11 Cyanider och cyanidoxider av natrium.
2837 19 Andra cyanider och cyanidoxider än de av natrium.
2837 20 Komplexa cyanider.

2839 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller; enligt följande:

2839 11 Natriummetasilikater.
2839 19 Andra natriumsilikater än natriummetasilikat.
2839 90 Andra silikater än de av natrium.

2840 Borater; peroxoborater (perborater); enligt följande:

2840 11 Vattenfritt dinatriumtetraborat (renad borax).
2840 19 Annat dinatriumtetraborat (renad borax) än vattenfritt.
2840 20 Andra borater än dinatriumtetraborat.
2840 30 Peroxoborater (perborater).

2841 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror enligt följande:

2841 30 Natriumdikromat.
2841 50 Andra kromater och dikromater än natriumdikromat; peroxokro-

mater.

2841 61 Kaliumpermanganat.
2841 69 Andra manganiter, manganater och permanganater än kalium-

permanganat.

2841 70 Molybdater.
2841 80 Volframater.

background image

17

SFS 2008:245

2841 90 Andra salter av metalloxosyror och metallperoxosyror än kro-

mater, manganater, molybdater eller volframater.

2842 Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet alumi-
niumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än azider, enligt föl-
jande:

2842 10 Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet aluminiumsi-

likater, även inte kemiskt definierade.

2842 90 Andra salter av oorganiska syror och peroxosyror utom dubbel-

silikater, komplexa silikater och azider.

2843 �dla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar
av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller;
enligt följande:

2843 10 �dla metaller i kolloidal form.
2843 21 Silvernitrat.
2843 29 Andra silverföreningar (än silvernitrat).
2843 30 Guldföreningar.
2843 90 Andra föreningar av ädla metaller; amalgamer (andra än de i

kolloidal form eller av guld eller silver).

2844 Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegri-
pet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och isotoper) samt föreningar
av sådana grundämnen och isotoper; blandningar och återstoder innehål-
lande dessa produkter; registreringsplikten omfattar endast:

2844 30 Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran; torium

och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), kera-
miska produkter samt blandningar, innehållande uran utarmat på U 235, to-
rium eller föreningar av dessa produkter.

2846 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller,
yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, enligt föl-
jande:

2846 10 Ceriumföreningar.
2846 90 Andra föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller

skandium än de av cerium.

2847 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med kar-
bamid).

2848 Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid
(fosforjärn).

2849 Karbider, även inte kemiskt definierade, enligt följande:

2849 10 Kalciumkarbid.
2849 20 Kiselkarbid (karborundum).
2849 90 Andra karbider än de av kalcium eller kisel.

background image

18

SFS 2008:245

2850 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt de-
finierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt
nr 2849.

2852 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med undantag
av amalgamer.

2853 Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och led-
ningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft
(även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med un-
dantag av amalgamer av ädla metaller (dock ej destillerat vatten).

2901 Acykliska kolväten enligt följande:

2901 10 Mättade acykliska kolväten.
2901 21 Eten.
2901 22 Propen.
2901 23 Buten och butenisomerer.
2901 24 Butadien-(1,3) och isopren.
2901 29 Andra omättade acykliska kolväten än eten, propen, buten, buta-

dien eller isopren.

2902 Cykliska kolväten enligt följande:

2902 11 Cyklohexan.
2902 19 Andra cyklaner, cyklener och cykloterpener (än cyklohexan).
2902 20 Bensen (bensol).
2902 30 Toluen (toluol).
2902 41 o-Xylen.
2902 42 m-Xylen.
2902 43 p-Xylen.
2902 44 Blandade xylenisomerer.
2902 50 Styren (styrol).
2902 60 Etylbensen.
2902 70 Kumen.
2902 90 Andra cykliska kolväten än cyklaner, cyklener, cykloterpener,

benzen, toluen, xylen, styren, etylbensen eller kumen.

2903 Halogenderivat av kolväten enligt följande:

2903 11 Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid).
2903 12 Diklormetan (metylenklorid).
2903 13 Triklormetan (kloroform).
2903 14 Tetraklormetan (koltetraklorid).
2903 15 Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan).
2903 19 Andra mättade klorderivat av acykliska kolväten än mono-, di-,

tri-, tetraklormetan eller 1,2-dikloretan.

2903 21 Vinylklorid (monokloreten).
2903 22 Trikloreten.
2903 23 Tetrakloreten (perkloretylen).
2903 29 Andra omättade klorderivat av acykliska kolväten än mono-, tri-

eller tetrakloreten.

2903 31 Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan).

background image

19

SFS 2008:245

2903 39 Andra fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten än

1,2-dibrometan.

2903 41 Triklorfluormetan.
2903 42 Diklordifluormetan.
2903 43 Triklortrifluoretaner.
2903 44 Diklortetrafluoretaner och klorpentafluoretan.
2903 45 Andra derivat av acykliska kolväten, fullständigt halogenerade

enbart med fluor och klor, än triklorfluormetan, diklordifluormetan, tri-
klortrifluoretaner, diklortetrafluoretaner eller klorpentafluoretan.

2903 46 Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtetrafluo-

retaner.

2903 47 Andra fullständigt halogenerade derivat av acykliska kolväten

än enbart med fluor och klor eller specificerade någon annanstans i denna bi-
laga.

2903 49 Andra halogenderivat av acykliska kolväten innehållande två el-

ler flera olika halogener (andra än de med enbart fluor och klor).

2903 51 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan

(ISO, INN).

2903 52 Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO).
2903 59 Andra halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener

(andra än hexaklorcyklohexan, aldrin, klodan och heptaklor).

2903 61 Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen.
2903 62 Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1

triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan].

2903 69 Andra halogenderivat av aromatiska kolväten (andra än klorben-

sen, diklorbensener, hexaklorbensen och DDT).

2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade, en-
ligt följande:

2904 10 Derivat av kolväten med enbart sulfonsyragrupper, samt salter

och etylestrar av sådana derivat.

2904 20 Derivat av kolväten med enbart nitrogrupper eller enbart nitroso-

grupper.

2904 90 Andra sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten även innehål-

lande annat än enbart sulfo-, nitro- eller nitrosogrupper.

2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana alkoholer enligt följande:

2905 11 Metanol (metylalkohol).
2905 12 Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropyl alko-

hol).

2905 13 Butanol-(1) (n-butylalkohol).
2905 14 Andra butanoler.
2905 16 Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer.
2905 17 Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalkohol)

och oktadekanol-(1) (stearylalkohol).

2905 19 Andra mättade monoalkoholer (andra än metanol, etanol, pro-

panoler, butanoler, oktanoler, do-, hexa- och oktadekanol).

2905 22 Acykliska terpenalkoholer.
2905 29 Andra omättade monoalkoholer än acykliska terpenalkoholer.

background image

20

SFS 2008:245

2905 31 Etylenglykol (etandiol).
2905 32 Propylenglykol (propandiol-(1,2)).
2905 39 Andra dioler (andra än etandiol och propandiol-(1,2)).
2905 41 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan).
2905 42 Pentaerytritol.
2905 43 Mannitol.
2905 44 D-glucitol (sorbitol).
2905 45 Glycerol.
2905 49 Andra polyoler (andra än trimetylolpropan, pentaerytritol, man-

nitolsorbitol och glycerol).

2905 51 Etklorvynol (INN).
2905 59 Andra halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska al-

koholer (andra än etklorvynol).

2906 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana alkoholer enligt följande:

2906 11 Mentol.
2906 12 Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexano-

ler.

2906 13 Steroler och inositoler.
2906 19 Andra cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer (andra än

mentol, cyklohexanol, metyl- och dimetylcyklohexanol, steroler och inosito-
ler).

2906 21 Bensylalkohol.
2906 29 Andra aromatiska alkoholer (andra än bensylalkohol).

2907 Fenoler; fenolalkoholer; enligt följande:

2907 11 Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol.
2907 12 Kresoler och salter av kresoler.
2907 13 Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa fören-

ingar.

2907 15 Naftoler och salter av naftoler.
2907 19 Andra monofenoler (andra än fenol, kresoler, oktyl- och nonyl-

fenol samt naftoler).

2907 21 Resorcinol och salter av resorcinol.
2907 22 Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon.
2907 23 4,4'-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och sal-

ter av denna förening.

2907 29 Andra polyfenoler; fenolalkoholer (andra än resorcinol, hydroki-

non och bisfenol A).

2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalko-
holer enligt följande:

2908 11 Pentaklorfenol (ISO).
2908 19 Andra derivat av fenoler eller fenoalkoholer innehållande enbart

halogensubstituenter samt salter av sådana derivat (andra än pentaklor).

2908 91 Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb.
2908 99 Andra halogen, sulfo-, nitroso- och nitrosoderivat av fenoler el-

ler fenolalkoholer (andra än derivat innehållande enbart halogensubstituen-
ter samt salter av sådana derivat eller dinoseb och dess salter).

background image

21

SFS 2008:245

2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxi-
der, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt ha-
logen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, enligt följande:

2909 11 Dietyleter.
2909 19 Andra acykliska etrar (andra än dietyleter) samt halogen-, sulfo-,

nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar.

2909 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, ni-

tro- och nitrosoderivat av sådana etrar.

2909 30 Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat

av sådana etrar.

2909 41 2,2'-Oxidietanol (dietylenglykol, digol).
2909 43 Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol.
2909 44 Andra monoalkyletrar (andra än monobutyletrar) av etylengly-

kol eller dietylenglykol.

2909 49 Andra eteralkoholer (andra än dietylenglykol och monoalky-

letrar) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer.

2909 50 Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och

nitrosoderivat av sådana föreningar.

2909 60 Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halogen-,

sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar.

2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre ato-
mer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana fören-
ingar, enligt följande:

2910 10 Oxiran (etylenoxid).
2910 20 Metyloxiran (propylenoxid).
2910 30 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin).
2910 40 Dieldrin (ISO, INN).
2910 90 Andra epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar

samt deras halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat (andra än oxiran, mety-
loxiran, epiklorhydrin och dieldrin).

2911 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halo-
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar.

2912 Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av al-
dehyder; paraformaldehyd; enligt följande:

2912 11 Metanal (formaldehyd).
2912 12 Etanal (acetaldehyd).
2912 19 Andra acykliska aldehyder utan annan syrefunktion (andra än

formaldehyd och acetaldehyd).

2912 21 Bensaldehyd.
2912 29 Andra cykliska aldehyder utan annan syrefunktion (andra än

bensaldehyd).

2912 30 Aldehydalkoholer.
2912 41 Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd).
2912 42 Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd).
2912 49 Andra aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan

syrefunktion (andra än vanillin och etylvanillin).

background image

22

SFS 2008:245

2912 50 Cykliska polymerer av aldehyder.
2912 60 Paraformaldehyd.

2913 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter i grupp 2912
(grupp 2912: aldehyder, även med annan syrefunktion, cykliska polymerer
av aldehyder; paraformaldehyd).

2914 Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, enligt följande:

2914 11 Aceton.
2914 12 Butanon (etylmetylketon).
2914 13 4-Metylpentanon-2-on (metylisobutylketon).
2914 19 Andra acykliska ketoner utan annan syrefunktion (andra än ace-

ton, etylmetylketon och metylisobutylketon).

2914 21 Kamfer.
2914 22 Cyklohexanon och metylcyklohexanoner.
2914 23 Jononer och metyljononer.
2914 29 Andra cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan annan syre-

funktion (andra än kamfer, cyklohexanon, metylcyklohexanoner och jono-
ner).

2914 31 Fenylaceton (fenylpropan-2-on).
2914 39 Andra aromatiska ketoner utan annan syrefunktion (andra än fe-

nylaceton).

2914 40 Ketonalkoholer och ketonaldehyder.
2914 50 Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion.
2914 61 Antrakinon.
2914 69 Andra kinoner (andra än antrakinon).
2914 70 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och kino-

ner.

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halo-
genider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi-
vat av sådana föreningar; enligt följande:

2915 11 Myrsyra.
2915 12 Salter av myrsyra.
2915 13 Estrar av myrsyra.
2915 21 �ttiksyra.
2915 24 �ttiksyraanhydrid.
2915 29 Andra salter av ättiksyra.
2915 31 Etylacetat.
2915 32 Vinylacetat.
2915 33 n-Butylacetat.
2915 36 Acetat av dinoseb (ISO).
2915 39 Andra estrar av ättiksyra (andra än etyl-, vinyl-, n-butyl- och di-

nosebacetat).

2915 40 Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av dessa sy-

ror.

2915 50 Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra.
2915 60 Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa syror.

background image

23

SFS 2008:245

2915 70 Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa sy-

ror.

2915 90 Andra mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhy-

drider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar, inte specificerade någon annanstans i
denna bilaga).

2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsy-
ror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:

2916 11 Akrylsyra och salter av akrylsyra.
2916 12 Estrar av akrylsyra.
2916 13 Metakrylsyra och salter av metakrylsyra.
2916 14 Estrar av metakrylsyra.
2916 15 Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av

dessa syror.

2916 19 Andra omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhy-

drider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar
(andra än akryl-, metakryl-, olje-, linol- och linolensyra).

2916 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt deras

anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana fören-
ingar.

2916 31 Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra.
2916 32 Bensoylperoxid och bensoylklorid.
2916 34 Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra.
2916 35 Estrar av fenylättiksyra.
2916 39 Andra aromatiska monokarboxylsyror samt deras anhydrider,

halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar (andra
än bensoe- och fenylättiksyra).

2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana fören-
ingar; enligt följande:

2917 11 Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra.
2917 12 Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra.
2917 13 Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa sy-

ror.

2917 14 Maleinsyraanhydrid.
2917 19 Andra acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halo-

genider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar (andra än
oxaladipin-, azelain- och sebacinsyra och maleinsyraanhydrid).

2917 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras

anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana fören-
ingar.

2917 32 Dioktylortoftalater.
2917 33 Dinonylortoftalater och didecylortoftalater.
2917 34 Andra estrar av ortoftalsyra (andra än dioktyl-, dinonyl- och di-

decylortoftalat).

2917 35 Ftalsyraanhydrid.
2917 36 Tereftalsyra och salter av tereftalsyra.

background image

24

SFS 2008:245

2917 37 Dimetyltereftalat.
2917 39 Andra aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, ha-

logenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar (andra än
ftal- och tereftalsyra).

2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halo-
genider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi-
vat av sådana föreningar; enligt följande:

2918 11 Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra.
2918 12 Vinsyra.
2918 13 Salter och estrar av vinsyra.
2918 14 Citronsyra.
2918 15 Salter och estrar av citronsyra.
2918 16 Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra.
2918 18 Klorbensilat (ISO).
2918 19 Andra karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syre-

funktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; de-
rivat av sådana föreningar (andra än mjölk-, vin-, citron- och glukonsyra och
klorbensilat).

2918 21 Salicylsyra och salter av salicylsyra.
2918 22 o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra.
2918 23 Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar (andra än

de av o-acetylsalicylsyra).

2918 29 Andra karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syre-

funktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; de-
rivat av sådana föreningar.

2918 30 Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan an-

nan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxi-
syror; derivat av sådana föreningar.

2918 91 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och estrar

av denna förening.

2918 99 Andra karboxylsyror med annan syrefunktion och deras derivat,

inte specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2919 Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halo-
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:

2919 10 Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat.
2919 90 Andra estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofos-

fater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (andra
än tris[2,3-dibrompropyl]fosfat).

2920 Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av
estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:

2920 11 Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation).
2920 19 Andra estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) än paration och pa-

rationmetyl och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av så-
dana föreningar.

2920 90 Andra estrar, salter och halogen-, nitro- och nitrosoderivat av

oorganiska syror av ickemetaller (andra än de av fosfor- eller tiofosforsyra).

background image

25

SFS 2008:245

2921 Föreningar med aminofunktion enligt följande:

2921 11 Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer.
2921 19 Andra acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; sal-

ter av sådana föreningar (andra än mono-, di- och trimetylamin och salter av
dessa aminer).

2921 21 Etylendiamin och salter av etylendiamin.
2921 22 Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin.
2921 29 Andra acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter

av sådana föreningar (andra än etylen- och hexametylendiamin och salter av
sådana föreningar).

2921 30 Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener

samt derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar.

2921 41 Anilin och salter av anilin.
2921 42 Anilinderivat och salter av anilinderivat.
2921 43 Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa föreningar.
2921 44 Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa fören-

ingar.

2921 45 1-Naftylamin (_-naftylamin), 2-naftylamin (_-naftylamin) och

derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar.

2921 46 Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN),

etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin
(INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); salter av sådana föreningar.

2921 49 Andra aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer;

salter av sådana föreningar (andra än de som är specificerade någon annan-
stans i denna bilaga).

2921 51 o-, m- och p-fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat av

dessa aminer; salter av dessa föreningar.

2921 59 Andra aromatiska polyaminer och derivat av sådana aminer; sal-

ter av sådana föreningar (andra än fenylen- och tolylendiaminer).

2922 Aminoföreningar med syrefunktion enligt följande:

2922 11 Monoetanolamin och salter av monoetanolamin.
2922 12 Dietanolamin och salter av dietanolamin.
2922 13 Trietanolamin och salter av trietanolamin.
2922 14 Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen.
2922 19 Andra aminoalkoholer (andra än sådana som har mer än ett slags

syrefunktion) samt deras etrar och estrar; salter av sådana föreningar (andra
än mono-, di- och trietanolamin och dextroproxyfen och salter av sådana
föreningar).

2922 21 Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror.
2922 29 Andra aminonaftoler och andra aminofenoler (andra än sådana

som har mer än ett slags syrefunktion) samt deras etrar och estrar; salter av
sådana föreningar (andra än aminohydroxinaftalensulfonsyror med salter).

2922 31 Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon (INN);

salter av sådana föreningar.

2922 39 Andra aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner (andra

än sådana som har mer än ett slags syrefunktion); salter av sådana föreningar
(andra än amfepramon, metadon och normetadon).

2922 41 Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar.

background image

26

SFS 2008:245

2922 42 Glutaminsyra och salter av glutaminsyra.
2922 43 Antranilsyra och salter av antranilsyra.
2922 44 Tilidin (INN) och salter av tilidin.
2922 49 Andra aminosyror (andra än sådana som har mer än ett slags sy-

refunktion och deras estrar); salter av sådana föreningar (andra än lysin, glu-
tamin- och antranilsyra och tilidin och salter av sådana föreningar).

2922 50 Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminofören-

ingar med syrefunktion.

2923 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner
och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade; enligt följande:

2923 10 Kolin och salter av kolin.
2923 20 Lecitiner och andra fosfoaminolipider.
2923 90 Andra kvatenära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider

(andra än kolin).

2924 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med
amidfunktion; enligt följande:

2924 11 Meprobamat (INN).
2924 12

Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon

(ISO).

2924 19 Andra acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och

derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar (andra än meprobamat,
fluoracetamid, monokrotofos och fosfamidon).

2924 21 Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar.
2924 23 2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-

acetamidobensoesyra.

2924 24 Etinamat (INN).
2924 29 Andra cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och de-

rivat av dessa amider; salter av sådana föreningar (andra än ureiner och deri-
vat av ureiner, 2-acetamidobensoesyra eller salter av dessa föreningar eller
etinamat).

2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess
salter) och föreningar med iminofunktion enligt följande:

2925 11 Sackarin och salter av sackarin.
2925 12 Glutetimid (INN).
2925 19 Andra imider och imidderivat; salter av dessa föreningar (andra

än sackarin och glutetimid).

2925 21 Klordimeform (ISO).
2925 29 Andra iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar (andra

än klordimeform).

2926 Föreningar med nitrilfunktion enligt följande:

2926 10 Akrylnitril.
2926 20 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid).
2926 30 Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon (INN)

intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan).

background image

27

SFS 2008:245

2926 90 Andra föreningar med nitrilfunktion utom akrylnitril, cyanogua-

nidin, fenproporax och dess salter, metadon intramediärt (4-cyan-2-dimety-
lamin-4,4-difenylbutan).

2927 Diazo-, azo- och azoxiföreningar.

2928 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin.

2929 Föreningar med annan kvävefunktion enligt följande:

2929 10 Isocyanater.
2929 90 Andra föreningar med annan kvävefunktion än amino, kvartenär

ammonium, karboxamid, karboximid, imino, nitril, organiska derivat av hy-
drazin eller hydroxylamin, diazo, azo, azoxi eller isocyanater.

2930 Svavelorganiska föreningar enligt följande:

2930 20 Tiokarbamater och ditiokarbamater.
2930 30 Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram.
2930 40 Metionin.
2930 50 Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO).
2930 90 Andra svavelorganiska föreningar (andra än tiokarbamater, di-

tiokarbamater, sulfider av tiuram, metionin, kaptafol och metamidofos).

2931 Andra organiska-oorganiska föreningar.

2932 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er) en-
ligt följande:

2932 11 Tetrahydrofuran.
2932 12 2-Furaldehyd (furfuraldehyd).
2932 13 Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol.
2932 19 Andra föreningar med en icke kondenserad furanring (även hy-

drogenerad) i sin struktur (andra än tetrahydrofuran, furaldehyd, furfurylal-
kohol och tetrahydrofurfurylalkohol).

2932 21 Kumarin, metylkumariner och etylkumariner.
2932 29 Andra laktoner (andra än kumarin, metyl- och etylkumarin).
2932 91 Isosafrol.
2932 92 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on.
2932 93 Piperonal.
2932 94 Safrol.
2932 95 Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer).
2932 99 Andra heterocykliska föreningar med enbart syre som hetero-

atom(er) som inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2933 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er) en-
ligt följande:

2933 11 Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon.
2933 19 Andra föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även

hydrogenerad) i sin struktur (andra än ferazon).

2933 21 Hydantoin och derivat av hydantoin.
2933 29 Andra föreningar med en icke kondenserad imidazolring (även

hydrogenerad) i sin struktur (andra än hydantoin).

background image

28

SFS 2008:245

2933 31 Pyridin och salter av pyridin.
2933 32 Piperidin och salter av piperidin.
2933 33 Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), bromaze-

pam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl
(INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin
(INN), petidin (INN) intermediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin
(INN), pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) och trimeperidin
(INN); salter av sådana föreningar.

2933 39 Andra föreningar med en icke kondenserad pyridinring (även

hydrogenerad) i sin struktur (andra än pyridin, piperidin eller de som är spe-
cificerade i varuslag 2933 33).

2933 41 Levorfanol (INN) och salter av levorfanol.
2933 49 Andra föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolin-

ringsystem (även hydrogenerade) i sin struktur, inte vidare kondenserade
(andra än levorfanol och dess salter).

2933 52 Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkarbamid.
2933 53 Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbi-

tal (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pen-
tobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital
(INN) och vinylbital (INN); salter av dessa föreningar.

2933 54 Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av

dessa föreningar (andra än de som är specificerade i varuslag 2933 53).

2933 55 Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) och

zipeprol (INN); salter av dessa föreningar.

2933 59 Andra föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad) el-

ler en piperazinring i sin struktur (andra än barbitursyra med derivat och lo-
prazolam, meklokvalon, metakvalon och ziperpol).

2933 61 Melamin.
2933 69 Andra föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hy-

drogenerad) i sin struktur (andra än melamin).

2933 71 6-Hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam).
2933 72 Klobazam (INN) och metyprylon (INN).
2933 79 Andra laktamer (andra än epsilon-kaprolaktam, klobazam och

metyprylon).

2933 91 Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid (INN),

klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), esta-
zolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam
(INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetaze-
pam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimeta-
zepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pi-
nazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), te-
trazepam (INN) och triazolam (INN); salter av dessa föreningar.

2933 99 Andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som hetero-

atom som inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definie-
rade; andra heterocykliska föreningar, enligt följande:

2934 10 Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydro-

generad) i sin struktur.

background image

29

SFS 2008:245

2934 20 Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogenerat) i

sin struktur, inte vidare kondenserade.

2934 30 Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i

sin struktur, inte vidare kondenserade.

2934 91 Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloxa-

zolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN),
mesokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN),
fenmetrazin (INN) och sufentanil (INN); salter av dessa föreningar.

2934 99 Andra nukleinsyror och andra heterocykliska föreningar som

inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2935 00 Sulfonamider.

2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade
(inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vita-
miner som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen
med varandra, även i lösning, enligt följande:

2936 21 Vitamin A och derivat av vitamin A.
2936 22 Vitamin B

1 och derivat av vitamin B1.

2936 23 Vitamin B

2 och derivat av vitamin B2.

2936 24 D- och DL-pantotensyra (vitamin B

3 och vitamin B5) samt deri-

vat av dessa vitaminer.

2936 25 Vitamin B

6 och derivat av vitamin B6.

2936 26 Vitamin B

12 och derivat av vitamin B12.

2936 27 Vitamin C och derivat av vitamin C.
2936 28 Vitamin E och derivat av vitamin E.
2936 29 Andra vitaminer och vitaminderivat.
2936 90 Andra provitaminer och derivat av sådana, inbegripet naturliga

koncentrat, som används som vitaminer (även i blandningar och lösning).

2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter,
etrar, estrar och andra derivat av glykosider, enligt följande:

2938 10 Rutin (rutosid) och rutinderivat.
2938 90 Andra glukosider samt salter, etrar, estrar och andra derivat av

glykosider (andra än rutin och rutinderivat).

2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter,
etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider, enligt följande:

2939 11 Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, dihydro-

kodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydro-
morfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon
(INN), folkodin (INN), tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen.

2939 19 Andra opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter

av sådana ämnen (andra än de som är specificerade i 2939 11).

2939 20 Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av

sådana ämnen.

2939 30 Koffein och salter av koffein.
2939 41 Efedrin och salter av efedrin.
2939 42 Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin.
2939 43 Katin (INN) och salter av katin.

background image

30

SFS 2008:245

2939 49 Andra efedriner och salter av efedriner (andra än efedrin, pseu-

doefedrin och katin).

2939 51 Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin.
2939 59 Andra teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt de-

rivat av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen (andra än fenetyllin).

2939 61 Ergometrin (INN) och salter av ergometrin.
2939 62 Ergotamin (INN) och salter av ergotamin.
2939 63 Lysergsyra och salter av lysergsyra.
2939 69 Andra alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alka-

loider; salter av sådana ämnen (andra än ergometrin, ergotamin och lyserg-
syra).

2939 91 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), me-

tamfetaminracemate (INN); salter, estrar och andra derivat av sådana äm-
nen.

2939 99 Andra växtalkaloider samt derivat som inte är specificerade nå-

gon annanstans i denna bilaga.

2940 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos
och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sock-
eretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter i grupperna
2937, 2938 och 2939.

2942 Andra organiska föreningar.

3002 Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller di-
agnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade
immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vac-
ciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och lik-
nande produkter; registreringsplikten omfattar endast:

3002 90 Kulturer av mikroorganismer (dock inte jäst).

3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt följande:

3102 10 Karbamid (urinämne), även löst i vatten.
3102 21 Ammoniumsulfat.
3102 29 Andra ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammo-

niumsulfat och ammoniumnitrat.

3102 30 Ammoniumnitrat, även löst i vatten.
3102 40 Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller an-

dra oorganiska ämnen utan gödselverkan.

3102 50 Natriumnitrat.
3102 60 Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammonium-

nitrat.

3102 80 Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten el-

ler ammoniak.

3102 90 Andra kvävegödselmedel, inbegripet blandningar som inte om-

fattas av 3102 10, 3102 21, 3102 29, 3102 30, 3102 40, 3102 50, 3102 60 el-
ler 3102 80.

3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt följande:

3103 10 Superfosfater.

background image

31

SFS 2008:245

3103 90 Andra fosforgödselmedel som inte är superfosfater.

3104 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt följande:

3104 20 Kaliumklorid.
3104 30 Kaliumsulfat.
3104 90 Andra mineraliska eller kemiska kaligödselmedel (andra än kali-

umklorid och kaliumsulfat).

3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre
av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor i någon
av grupperna 3102�3105 i tablettform eller liknande former eller i förpack-
ningar med en bruttovikt av högst 10 kilogram; enligt följande:

3105 10 Varor i någon av grupperna 3102�3105 i tablettform eller lik-

nande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kilogram.

3105 20 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både

kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel).

3105 30 Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat).
3105 40 Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och

blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammo-
niumfosfat).

3105 51 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller

både kväve och fosfor innehållande nitrater och fosfater.

3105 59 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller

både kväve och fosfor (andra än de som innehåller nitrater och fosfater).

3105 60 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fos-

for och kalium.

3105 90 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel (andra än gödsel-

medel i tablettform eller i förpackning om högst 10 kilogram eller som inne-
håller både kväve, fosfor och kalium eller både kväve och fosfor eller både
kalium och fosfor).

3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner)
samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror; enligt följande:

3201 10 Kvebrachoextrakt.
3201 20 Mimosaextrakt (wattleextrakt).
3201 90 Andra vegetabiliska garvämnen och garvsyror (andra än kvebra-

cho- eller mimosaextrakt).

3202 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvnings-
preparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzymatiska garveriprepa-
rat; enligt följande:

3202 10 Syntetiska organiska garvämnen.
3202 90 Andra ämnen i grupp 3202 (oorganiska garvämnen, garvnings-

preparat, även innehållande naturliga garvämnen, även enzymatiska).

3203 Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegripet
färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt definierade.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen av vegetabi-

liskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som används för att färga alla
slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgbe-

3

SFS 2008:236�262

background image

32

SFS 2008:245

redningar. Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är disperge-
rade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form
eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av mål-
ningsfärger i grupp 3212 och inte heller för andra preparat i grupp 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

3204 Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; preparat
på basis av syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter
av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer,
även kemiskt definierade; enligt följande:

3204 11 Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgäm-

nen.

3204 12 Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på basis av

sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt preparat på basis av sådana
färgämnen.

3204 13 Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen.
3204 14 Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen.
3204 15 Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt

skick är användbara som pigment) samt preparat på basis av sådana färgäm-
nen.

3204 16 Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen.
3204 17 Pigment samt preparat på basis av pigment.
3204 19 Andra syntetiska organiska färgämnen samt preparat på basis av

sådana färgämnen, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen i va-
ruslagen 3204 11�3204 19.

3204 20 Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som

optiska vitmedel.

3204 90 Organiska produkter av sådana slag som används som luminofo-

rer.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen av vegetabi-

liskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som används för att färga alla
slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgbe-
redningar. Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är disperge-
rade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form
eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av mål-
ningsfärger i grupp 3212 och inte heller för andra preparat i grupp 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

3205 Substratpigment; preparat på basis av substratpigment.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen av vegetabi-

liskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som används för att färga alla
slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgbe-
redningar. Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är disperge-
rade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form
eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av mål-
ningsfärger i grupp 3212 och inte heller för andra preparat i grupp 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

background image

33

SFS 2008:245

3206 Andra färgämnen; preparat som inte omfattas av grupp 3203, 3204
eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminofo-
rer, även kemiskt definierade; enligt följande:

3206 11 Pigment och preparat på basis av titandioxid innehållande minst

80 viktprocent titandioxid, beräknat på torrsubstansen.

3206 19 Andra pigment och preparat på basis av titandioxid (andra än de

som innehåller minst 80 viktprocent, beräknat på torrsubstansen).

3206 20 Pigment och preparat på basis av kromföreningar.
3206 41 Ultramarin och preparat på basis av ultramarin.
3206 42 Litopon och andra pigment och preparat på basis av zinksulfid.
3206 49 Andra oorganiska färgämnen och preparat (andra än titandioxid,

kromföreningar, ultramarin, litopon eller zinksulfidbaserade).

3206 50 Oorganiska produkter av sådana slag som används som lumino-

forer.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen, inbegripet

pigment i grupp 2530 eller i någon av grupperna 2801�2853 samt fjäll och
pulver av metall, av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung av sådana slag
som används för att färga alla slags material eller för att ingå som bestånds-
delar vid tillverkning av färgberedningar. Registreringsplikten omfattar dock
inte pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när dispersion-
erna föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana slag som
används vid tillverkning av målningsfärger i grupp 3212 och inte heller för
andra preparat i grupp 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

3207 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad
emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat
av sådana slag som används inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin;
registreringsplikten omfattar endast:

3207 10 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och lik-

nande preparat.

3207 20 Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande prepa-

rat.

3207 30 Flytande lysterfärger och liknande preparat.

3208 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av synte-
tiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade
eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar; enligt följande:

3208 10 På basis av polyestrar.
3208 20 På basis av akryl- eller vinylpolymerer.
3208 90 Andra målningsfärger och lacker i icke vattenhaltigt medium

(andra än de på basis av polyestrar, akryl- eller vinylpolymerer).

Registreringsplikten omfattar också lösningar (andra än kollodium) av

produkter i någon av grupperna 3901�3913 i flyktiga organiska lösningsme-
del, när lösningsmedlets vikt överstiger 50 procent av lösningens vikt.

3209 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av synte-
tiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade
eller lösta i vattenhaltigt medium, enligt följande:

3209 10 På basis av akryl- eller vinylpolymerer.

background image

34

SFS 2008:245

3209 90 Andra färger och lacker i vattenhaltigt medium (andra än de på

basis av akryl- eller vinylpolymerer).

3210 Andra målningsfärger och lacker än de i grupperna 3208 och 3209,
även opigmenterade (inbegripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger
av sådana slag som används för färgning av läder (andra än dispergerade el-
ler lösta i icke vattenhaltigt medium eller i vatten).

3211 Beredda sickativ.

3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke
vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som
används vid tillverkning av målningsfärger; färgämnen i former eller för-
packningar för försäljning i detaljhandeln; registreringsplikten omfattar en-
dast:

3212 90 Andra pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) disperge-

rade i vattenhaltigt medium, i flytande eller i pastaform, till tillverkning av
målarfärg eller försäljning i detaljhandeln (andra än brons- och färgfolier).

3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger,
hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flas-
kor, skålar eller i liknande former eller förpackningar, enligt följande:

3213 10 Färger i satser.
3213 90 Andra konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, bryt-

ningsfärger, hobbyfärger och liknande (andra än färger i satser).

3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyll-
ningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasa-
der, innerväggar, golv, innertak o.d.; enligt följande:

3214 10 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyll-

ningsmedel; spackelfärger.

3214 90 Andra varuslag i grupp 3214 (andra icke eldfasta preparat för yt-

beläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d. än de i 3214 10).

3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncentrerade el-
ler i fast form, enligt följande:

3215 11 Svarta tryckfärger.
3215 19 Andra tryckfärger (än svart).
3215 90 Andra varuslag i grupp 3215 (bläck, tusch och liknande färger).

3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollös-
ningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används
som råvaror inom industrin: registreringsplikten omfattar endast:

3302 90 Blandningar av luktämnen av sådana slag som används som rå-

varor i annan industri än livsmedels- och dryckesindustrin.

3307 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoran-
ter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfy-
merings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna nå-
gon annanstans i denna bilaga; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även

background image

35

SFS 2008:245

oparfymerade och även med desinficerande egenskaper; registreringsplikten
omfattar endast:

3307 41 ⬝Agarbatti⬝ och andra luktgivande preparat som verkar genom

bränning.

3307 49 Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegripet

luktgivande preparat som används vid religiösa ceremonier (andra än ⬝agar-
batti⬝ och andra luktgivande preparat som verkar genom bränning).

3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att
användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även inne-
hållande tvål; registreringsplikten omfattar endast:

3401 19 Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av

stänger, kakor eller gjutna stycken som är avsedda för annat ändamål än
kroppsvård.

3401 20 Tvål och såpa i annan form som är avsedd för annat ändamål än

kroppsvård.

3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva prepa-
rat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även inne-
hållande tvål eller såpa, andra än i grupp 3401; enligt följande:

3402 11 Anjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsför-

packningar.

3402 12 Katjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsför-

packningar.

3402 13 Nonjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsför-

packningar.

3402 19 Andra organiska ytaktiva ämnen (andra än anjon-, katjon- och

nonjonaktiva), även i detaljhandelsförpackningar.

3402 20 Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhan-

delsförpackningar.

3402 90 Andra ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel i

grupp 3402, som inte är i detaljhandelsförpackningar.

3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat
för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot
korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt pre-
parat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmate-
rial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som
innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor er-
hållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, enligt följande:

3403 11 Preparat innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bitumi-

nösa mineral för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra
material.

3403 19 Andra preparat innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur

bituminösa mineral (andra än sådana för behandling av textil, läder, päls-
skinn eller andra material).

3403 91 Andra preparat i grupp 3403 för behandling av textilmaterial, lä-

der, pälsskinn eller andra material (andra än sådana som innehåller oljor ur
petroleum eller bituminösa mineral).

background image

36

SFS 2008:245

3403 99 Andra varuslag i grupp 3403 än de i 3403 11, 3403 19 eller

3403 91 (dvs. beredda smörjmedel som skäroljor, preparat för losstagning av
bultar, rostskyddsmedel, formsläppmedel och inte smörjmedel för behand-
ling av textil, läder, pälsskinn och andra material eller sådana som innehåller
oljor av petroleum eller bituminösa mineral).

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer enligt följande:

3404 20 Av polyoxyeten (polyetenglykol).
3404 90 Andra konstgjorda vaxer än polyetenglykol.

3405 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller
metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper,
vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats,
överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer i
grupp 3404 (dock inte i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast
eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana
preparat), enligt följande:

3405 10 Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller lä-

der.

3405 20 Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöb-

ler eller andra trävaror.

3405 30 Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än me-

tallpolermedel.

3405 40 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel.
3405 90 Andra puts- och polermedel för glas eller metall.

3407 Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för barn; så
kallad dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser,
i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken,
stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips.

3501 90 Kaseinlim, kaseinater och andra kaseinderivat.

3502 Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner
innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstan-
sen), albuminater och andra albuminderivat; registreringsplikten omfattar
endast:

3502 11 Torkat äggalbumin (olämpligt eller avsett att göras olämpligt

som livsmedel).

3502 19 �ggalbumin som inte är torkat (olämpligt eller avsett att göras

olämpligt som livsmedel).

3502 90 Andra albuminer än äggalbuminer; mjölkalbumin (laktalbumin)

(olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livsmedel).

3503 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär
form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat
lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim i varuslag 3501 90.

background image

37

SFS 2008:245

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller föres-
trad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan mo-
difierad stärkelse; enligt följande:

3505 10 Dextrin och annan modifierad stärkelse.
3505 20 Lim och klister.

3506 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annan-
stans i denna bilaga; produkter lämpliga för användning som lim eller klis-
ter, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpack-
ningar med en nettovikt av högst 1 kilogram; enligt följande:

3506 10 Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, för-

packade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar
med en nettovikt av högst 1 kilogram.

3506 91 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon an-

nanstans i denna bilaga och inte förpackade för försäljning i detaljhandeln,
med en nettovikt av högst 1 kilogram på basis av polymerer i någon av grup-
perna 3901�3913 eller på gummi.

3506 99 Andra varuslag i grupp 3506 än de i 3506 10 och 3506 91 (andra

än lim och klister beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
denna bilaga, inte förpackade för försäljning i detaljhandeln med en netto-
vikt av högst 1 kilogram och inte på basis av gummi eller polymererna i
grupperna 3901�3913).

3507 Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annan-
stans i denna bilaga; enligt följande:

3507 10 Löpe och koncentrat av löpe (dock inte ostlöpe).
3507 90 Andra slags enzymer och enzympreparat (andra än löpe).

3601 Krut.

3602 Beredda sprängämnen, andra än krut.

3606 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former;
varor av brännbara ämnen; enligt följande:

3606 10 Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behål-

lare av sådana slag som används för fyllning av cigarettändare eller liknande
tändare och som har en rymd av högst 300 kubikcentimeter.

3606 90 Andra varuslag i grupp 3606 (andra järncerium och pyrofora le-

geringar, varor av brännbara ämnen, utom sådana som används för fyllning
av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300
kubikcentimeter).

Med varor av brännbara ämnen avses endast
a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i

former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) för användning som
bränsle; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast
form eller i pastaform,

b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av så-

dana slag som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tän-
dare och som har en rymd av högst 300 kubikcentimeter, och

c) tjärfacklor, braständare o.d.

background image

38

SFS 2008:245

3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker, lim, klister
och liknande preparat); oblandade produkter för fotografiskt bruk, förelig-
gande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt
skick, enligt följande:

3707 10 Strålningskänsliga emulsioner.
3707 90 Andra kemiska preparat för fotografiskt bruk; oblandade pro-

dukter för fotografiskt bruk i avdelade doser eller i detaljhandelsförpack-
ningar i bruksfärdigt skick (andra än strålningskänsliga emulsioner).

3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på ba-
sis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller an-
dra halvfabrikat; registreringsplikten omfattar endast:

3801 10 Konstgjord grafit.
3801 20 Kolloidal eller halvkolloidal grafit.

3803 Tallolja (tallsyra), även raffinerad.

3804 Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncentrerad, av-
sockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater men inte tall-
olja i grupp 3803.

3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra ter-
pentinoljor, framställda genom destillation eller annan behandling av barr-
trä; rå dipenten; sulfitterpentin och annan rå paracymen; ⬝pine oil⬝ innehål-
lande

α-terpineol som huvudbeståndsdel; enligt följande:

3805 10 Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin.
3805 90 Andra terpentinoljor (andra än balsamterpentin, extraherad ter-

pentin och sulfatterpentin), rådipenten, sulfitterpentin och annan rå paracy-
men, ⬝pine oil⬝ innehållande

α-terpinol som huvudbeståndsdel.

3806 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit
och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning; enligt följande:

3806 10 Kolofonium och hartssyror.
3806 20 Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofo-

nium eller hartssyror, andra än salter av kolofoniumaddukter.

3806 30 Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol.
3806 90 Andra derivat av kolofonium (andra än salter), derivat av harts-

syror (andra än salter och estrar); hartssprit, hartsoljor, naturhartser modifie-
rade genom utsmältning.

3807 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck;
bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller
vegetabiliskt beck.

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande
medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämp-
ningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utfor-

background image

39

SFS 2008:245

made artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flug-
papper), enligt följande:

3808 50 Varor som innehåller ett eller flera av följande ämnen: aldrin

(ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); klordan
(ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan
(INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); dinoseb
(ISO) och salter eller estrar av dinoseb; etylendibromid (ISO) (1,2-dibrome-
tan); etylendiklorid (ISO) (1,2 dikloretan); fluoracetamid (ISO); heptaklor
(ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH [ISO]),
inbegripet lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar; metamidofos (ISO);
monokrotofos (ISO); oxiran (etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl
(ISO) (metylparation); pentaklorfenol (ISO); fosfamidon (ISO); 2,4,5-T
(ISO) (2,4,5 triklorfenoxiättiksyra) och salter eller estrar av denna förening.

3808 91 Insektsbekämpningsmedel.
3808 92 Svampbekämpningsmedel.
3808 93 Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt till-

växtreglerande medel för växter.

3808 94 Desinfektionsmedel.
3808 99 Andra groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för

växter, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter förpackade
för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar.

3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixe-
ring av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och
betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderin-
dustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans i denna bilaga; enligt följande:

3809 10 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för

fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel) på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter.

3809 91 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för

fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel) av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom
liknande industrier (andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseproduk-
ter).

3809 92 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för

fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel) av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom
liknande industrier (andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseproduk-
ter).

3809 93 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för

fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel) av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom
liknande industrier (andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseproduk-
ter).

3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande
hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller
svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag

background image

40

SFS 2008:245

som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd;
enligt följande:

3810 10 Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller svets-

ning, bestående av metall och andra ämnen.

3810 90 Andra flussmedel och andra preparat för lödning och svetsning,

preparat för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd.

3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller
hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsme-
del för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används
för samma ändamål som mineraloljor, enligt följande:

3811 11 Preparat för motverkande av knackning på basis av blyfören-

ingar.

3811 19 Andra preparat för motverkande av knackning (andra än de på

basis av blyföreningar).

3811 21 Tillsatsmedel för smörjoljor innehållande oljor erhållna ur petro-

leum eller ur bituminösa mineral.

3811 29 Andra tillsatsmedel för smörjoljor (andra än sådana erhållna ur

petroleum eller bituminösa mineral).

3811 90 Andra tillsatser för mineraloljor (andra än för smörjoljor och för

motverkande av knackning).

3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för
gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna
bilaga; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi
eller plast; enligt följande:

3812 10 Beredda vulkningsacceleratorer.
3812 20 Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast.
3812 30 Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för

gummi eller plast.

3813 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläck-
ningsbomber.

3814 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagnings-
medel.

3815 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysato-
rer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga; enligt föl-
jande:

3815 11 Katalysatorer utfällda på en bärsubstans med nickel eller nickel-

föreningar som aktiv beståndsdel.

3815 12 Katalysatorer utfällda på en bärsubstans med ädel metall eller

föreningar av ädel metall som aktiv beståndsdel.

3815 19 Andra katalysatorer (andra än de med nickel eller ädel metall

och deras föreningar som aktiv beståndsdel), utfällda på en bärsubstans.

3815 90 Andra beredda katalysatorer utan bärsubstans, reaktionsinitiato-

rer och reaktionsacceleratorer.

background image

41

SFS 2008:245

3816 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta
beredningar (andra än de i grupp 3801).

3817 Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener
(andra än sådana i grupp 2707 eller 2902).

3818 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i
form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för
användning inom elektroniken (dock inte kisel).

3819 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk
kraftöverföring, inte innehållande eller innehållande mindre än
70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

3820 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel.

3821 Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer
(inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga
celler eller djurceller.

3822 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt
beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan under-
lag (andra än sådana i grupp 3002 eller 3006); certifierade referensmaterial.

3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska
fettalkoholer; enligt följande:

3823 11 Stearinsyra.
3823 12 Oljesyra.
3823 13 Tallfettsyra.
3823 19 Andra tekniska enbasiska fettsyror (andra än stearin-, olje- och

tallfettsyra); sura oljor från raffinering.

3823 70 Tekniska fettalkoholer.

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska pro-
dukter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet så-
dana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbe-
gripna någon annanstans i denna bilaga; registreringsplikten omfattar en-
dast:

3824 10 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor.
3824 30 Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med me-

talliska bindemedel.

3824 40 Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong.
3824 50 Färdigblandad betong, dock inte vått bruk eller våt betong.
3824 60 Sorbitol, annan än sorbitol specificerad i 2905 44.
3824 71 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande klorfluorkarboner (CFC), även innehållande klor-
fluorkolväten (HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC).

3824 72 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller di-
bromtetrafluoretaner.

background image

42

SFS 2008:245

3824 73 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande bromfluorkolväten (HBFC).

3824 74 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande per-
fluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte innehållande klor-
fluorkarboner (CFC).

3824 75 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande koltetraklorid.

3824 76 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform).

3824 77 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklormetan.

3824 78 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC),
dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolväten
(HCFC).

3824 79 Andra blandningar innehållande halogenerade derivat av metan,

etan eller propan (andra än de i 3824 71�3824 78).

3824 81 Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid),

polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklore-
rade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrompropyl)fosfat innehållande oxiran
(etylenoxid).

3824 82 Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid),

polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklore-
rade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrompropyl)fosfat innehållande poly-
klorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller polybrome-
rade bifenyler (PBB).

3824 83 Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid),

polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklore-
rade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrompropyl)fosfat innehållande tris(2,3
dibrompropyl)fosfat.

3824 90

Andra blandningar och preparat innehållande oxiran (ety-

lenoxid), polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB),
polyklorerade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrompropyl)fosfat (andra än
de i 3824 81�3824 83).

3901 Polymerer av eten, i obearbetad form, enligt följande:

3901 10 Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD).
3901 20 Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD).
3901 30 Sampolymerer av eten och vinylacetat.
3901 90 Andra polymerer av eten i obearbetad form (andra än ren polye-

ten eller sampolymerer med vinylacetat).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent

destillat vid 300° C, omräknat till 1 013 millibar vid destillation under redu-
cerat tryck,

b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera

enheter, eller

c) andra prepolymerer.

background image

43

SFS 2008:245

Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3902 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form, en-
ligt följande:

3902 10 Polypropen.
3902 20 Polyisobuten.
3902 30 Sampolymerer med propen.
3902 90 Andra polymerer av olefiner (andra än de av eten, propen eller

enbart isobuten).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent

destillat vid 300° C, omräknat till 1 013 millibar vid destillation under redu-
cerat tryck,

b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera

enheter, eller

c) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3903 Polymerer av styren, i obearbetad form, enligt följande:

3903 11 Expanderbar polystyren.
3903 19 Annan polystyren (annan än expanderbar polystyren).
3903 20 Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN).
3903 30 Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS).
3903 90 Andra obearbetade polymerer av styren (andra än polystyren el-

ler sampolymerer med akrylnitril eller sampolymerer med butadien och
akrylnitril).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3904 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obe-
arbetad form, enligt följande:

3904 10 Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen.

background image

44

SFS 2008:245

3904 21 Annan inte mjukgjord polyvinylklorid (obearbetad, inte mjuk-

gjord polyvinylklorid blandad med andra ämnen).

3904 22 Annan mjukgjord polyvinylklorid (obearbetad, mjukgjord poly-

vinylklorid blandad med andra ämnen).

3904 30 Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat.
3904 40 Andra sampolymerer med vinylklorid (andra än sampolymer

med vinylacetat).

3904 50 Polymerer av vinylidenklorid.
3904 61 Polytetrafluoreten.
3904 69 Andra fluorhaltiga polymerer (andra än polytetrafluoreten).
3904 90 Andra polymerer av halogenerade olefiner (andra än de av vinyl-

klorid, vinylidenklorid eller fluorhaltiga polymerer).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3905 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad
form; andra vinylpolymerer i obearbetad form; enligt följande:

3905 12 Polyvinylacetat i vattendispersion.
3905 19 Andra polyvinylacetater (andra än de i vattendispersion).
3905 21 Sampolymerer av vinylacetat i vattendispersion.
3905 29 Andra sampolymerer av vinylacetat (andra än de i vattendisper-

sion).

3905 30 Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrup-

per.

3905 91 Sampolymerer (med andra vinylmonomerer än vinylacetat).
3905 99 Andra varuslag i grupp 3905 (andra än polyvinylacetat och sam-

polymerer med vinylmonomerer).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3906 Akrylpolymerer i obearbetad form enligt följande:

3906 10 Polymetylmetakrylat.
3906 90 Andra akrylpolymerer (andra än polymetylmetakrylat).

background image

45

SFS 2008:245

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form;
polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbe-
tad form; enligt följande:

3907 10 Polyacetaler.
3907 20 Andra polyetrar (andra än polyacetaler).
3907 30 Epoxihartser.
3907 40 Polykarbonater.
3907 50 Alkydhartser.
3907 60 Polyetentereftalat.
3907 70 Polymjölksyra.
3907 91 Andra omättade polyestrar.
3907 99 Andra polyestrar (andra än omättade polyestrar, polyetenterefta-

lat och polymjölksyra).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3908 Polyamider i obearbetad form enligt följande:

3908 10 Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12.
3908 90 Andra obearbetade polyamider (andra än polyamid-6, -11, -12,

-6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

background image

46

SFS 2008:245

3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form, en-
ligt följande:

3909 10 Karbamidplaster; tiokarbamidplaster.
3909 20 Melaminplaster.
3909 30 Andra aminoplaster (andra än karbamid-, tiokarbamid- och me-

laminplast).

3909 40 Fenoplaster.
3909 50 Polyuretaner.
Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3910 00 Silikoner i obearbetad form.

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider,
polysulfoner och andra produkter, inte nämnda eller inbegripna någon an-
nanstans i denna bilaga, i obearbetad form, enligt följande:

3911 10 Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhartser

samt polyterpener.

3911 90 Andra varuslag i grupp 3911 (dvs. polyterpener, polysulfider,

polysulfoner och andra obearbetade polymerer) som inte är specificerade nå-
gon annanstans i denna bilaga.

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och som är

a) lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp,
b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera

enheter, eller

c) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

background image

47

SFS 2008:245

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i denna bilaga, i obearbetad form, enligt följande:

3912 11 Inte mjukgjorda cellulosaacetater.
3912 12 Mjukgjorda cellulosaacetater.
3912 20 Cellulosanitrater (inbegripet kollodium).
3912 31 Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne.
3912 39 Andra cellulosaetrar (andra än karboximetylcellulosa).
3912 90 Andra (andra än cellulosaacetater, cellulosanitrater och cellulo-

saetrar).

Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3913 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga poly-
merer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga, i obearbetad form,
enligt följande:

3913 10 Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra.
3913 90 Andra naturliga polymerer (andra än alginsyra och dess salter

och estrar).

Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3914 Jonbytare på basis av polymerer i någon av grupperna 3901�3913, i
obearbetad form.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot enligt följande:

3915 10 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polymerer

av eten.

3915 20 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polymerer

av styren.

3915 30 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polymerer

av vinylklorid.

3915 90 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av annan plast

(annan än av polymerer gjorda av eten, styren eller vinylklorid).

4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och
liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i form av plattor, duk
eller remsor, enligt följande:

background image

48

SFS 2008:245

4001 10 Naturgummilatex, även förvulkad.
4001 21 Rökt arkgummi.
4001 22 Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR).
4001 29 Annat naturgummi i annan form (annat än naturgummilatex,

även förvulkad, rökt arkgummi och tekniskt specificerat naturgummi).

4001 30 Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande

naturliga produkter.

4002 Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller
i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av produkter i grupp 4001
med produkter i grupp 4002, i obearbetad form eller i form av plattor, duk
eller remsor, enligt följande:

4002 11

Styren-butadiengummi (SBR) och karboxylstyren-butadien-

gummi (XSBR) i form av latex.

4002 19

Styren-butadiengummi (SBR) och karboxylstyren-butadien-

gummi (XSBR) i annan form än latex.

4002 20 Butadiengummi (BR).
4002 31 Isobuten-isoprengummi (IIR).
4002 39 Annat halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR och BIIR).
4002 41 Kloroprengummi (CR) i form av latex.
4002 49 Kloroprengummi (CR) i annan form än latex.
4002 51 Nitril-butadiengummi (NBR) i form av latex.
4002 59 Nitril-butadiengummi (NBR) i annan form än latex.
4002 60 Isoprengummi (IR).
4002 70 Etenpropengummi (EPDM).
4002 80 Blandningar av produkter i grupp 4001 med produkter i

grupp 4002 (blandningar mellan natur- och syntetgummi).

4002 91 Annat syntetgummi (annat än SBR, XSBR, BR, IIR, CIIR,

BIIR, CR, NBR, IR och EPDM) i form av latex.

4002 99 Annat syntetgummi (annat än SBR, XSBR, BR, IIR, CIIR,

BIIR, CR, NBR, IR och EPDM) i annan form än latex.

4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form
eller i form av plattor, duk eller remsor; registreringsplikten omfattar endast:

4005 10 Ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid.
4005 20 Ovulkat gummi med tillsatsämnen, i lösningar eller dispersioner

(annat än sådant med kimrök eller kiseldioxid).

4005 99 Annat ovulkat gummi med tillsatsämnen, i obearbetad form (an-

nat än sådant med kimrök eller kiseldioxid eller i lösning eller dispersion),
dock inte plattor, duk eller remsor.

6806 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, ex-
panderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material;
blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudadsorber-
ande mineraliska material, andra än sådana som specificeras i grupp 6811 el-
ler 6812 eller kapitel 69 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 2658/87; regist-
reringsplikten omfattar endast:

6806 10 Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med

varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar.

background image

49

SFS 2008:245

6812 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis
av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av as-
best (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvudbonader, skodon och packningar),
även med förstärkning, andra än varor enligt grupperna 6811 och 6813 i bi-
laga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87; registreringsplikten omfattar
endast:

6812 99 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på

basis av asbest och magnesiumkarbonat.

7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och
vävnader); registreringsplikten omfattar endast:

7019 11 Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna,

längder om högst 50 millimeter, garn.

7019 12 Roving.
7019 19 Andra förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även

huggna.

7502 Nickel i obearbetad form enligt följande:

7502 10 Olegerad nickel.
7502 20 Nickellegeringar.

7503 Avfall och skrot av nickel.

7504 Pulver och fjäll av nickel.

7804 Plåt, band och folier av bly: pulver och fjäll av bly; registreringsplik-
ten omfattar endast:

7804 20 Pulver och fjäll.

7903 Stoft, pulver och fjäll av zink enligt följande:

7903 10 Zinkstoft.
7903 90 Pulver och fjäll av zink (inte zinkstoft).

8107 Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot; regist-
reringsplikten omfattar endast:

8107 20 Kadmium i obearbetad form; pulver.
8107 30 Avfall och skrot.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008