SFS 2008:246 Förordning om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

080246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:994) om
försäljning och förvaring av vissa flyktiga
lösningsmedel m.m.;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (1977:994) om försälj-

ning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

1

ska ha följande ly-

delse.

1 §

2

Denna förordning gäller i fråga om

1. flyktiga lösningsmedel som vid inandning medför eller kan befaras

medföra berusning, och

2. annan vara som innehåller ett flyktigt lösningsmedel, om varan vid in-

andning medför eller kan befaras medföra berusning.

Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer.

3 §

3

Läkemedelsverket utövar tillsynen över att denna förordning och före-

skrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs. Verket ska, efter
samråd med Kemikalieinspektionen, offentliggöra vägledande förteckningar
över ämnen och varor som avses i 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1985:854.

2

Senaste lydelse 1998:918.

3

Senaste lydelse 1990:553.

SFS 2008:246

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008