SFS 2008:247 Förordning om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

080247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:838) om
motorbränslen;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1985:838) om motorbränslen

ska ha följande lydelse.

1 §

1

Bestämmelserna i denna förordning gäller bensin, dieselbränslen och

alternativa motorbränslen avsedda för motordrift.

Bestämmelser om motorbränslen finns också i lagen (2001:1080) om mo-

torfordons avgasrening och motorbränslen och i förordningen (1998:946)
om svavelhaltigt bränsle.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen

om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7, 9 och 14 §§ förord-

ningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer gäller
inte motorbränslen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:1019.

SFS 2008:247

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008