SFS 2008:248 Förordning om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

080248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:997) om
anmälningsskyldighet beträffande asbest i
ventilationsanläggningar;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1985:997) om anmälnings-

skyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar ska ha följande ly-
delse.

1 §

1

I fråga om ventilationsanläggningar som innehåller asbest eller

asbesthaltigt material gäller bestämmelserna i denna förordning utöver för-
ordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:919.

SFS 2008:248

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008