SFS 2008:249 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

080249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 94 § luftfartsförordningen (1986:171)

1

ska ha

följande lydelse.

94 §

Från ett luftfartyg får inte kastas eller släppas ut föremål om det kan

medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa. Luft-
fartsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om detta.

Luftfartsstyrelsen får också meddela föreskrifter om vad som ska iakttas

för att skador genom buller och liknande störningar från luftfartyg ska
undvikas.

När det behövs ska Luftfartsstyrelsen samråda med Socialstyrelsen.
Föreskrifter om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luftfar-

tyg finns i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2005:38.

SFS 2008:249

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008