SFS 2008:250 Förordning om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja

080250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1268) om
spillolja;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1993:1268) om spillolja ska

upphöra att gälla vid utgången av maj 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:250

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008