SFS 2008:251 Förordning om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter

080251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1283) om
kosmetiska och hygieniska produkter;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1283) om kosme-

tiska och hygieniska produkter

1

dels

att 8 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 8 § ska utgå,

dels

att 1–3, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Med kosmetiska och hygieniska produkter avses i denna förordning

ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppens
yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller
huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende,
skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i 14 kap.

miljöbalken och förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotek-
niska organismer.

Kosmetiska och hygieniska produkter omfattas inte av bestämmelserna i

1, 3–6, 15 §§, 16 § första stycket 1–3, 17 §, 18 § första stycket 1–6 och 8–14
samt andra stycket, 19 § första stycket 1 och 2 samt 20–27, 29 och 30 §§ för-
ordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer.

2 §

Läkemedelsverket får meddela sådana föreskrifter som avses i 14 kap.

8 § första stycket 2 och 3 miljöbalken i fråga om varor som är avsedda för
kosmetiska och hygieniska ändamål och som innehåller eller har behandlats
med en kemisk produkt och på grund av sina egenskaper kan befaras med-
föra skada på människor eller i miljön.

3 §

2

Läkemedelsverket får i fråga om kosmetiska och hygieniska produk-

ter meddela föreskrifter om försiktighetsmått och produktval enligt 2 kap. 3
och 4 §§ miljöbalken.

Första stycket gäller inte föreskrifter om transport. Bestämmelser om att

en transportmyndighet får meddela sådana föreskrifter finns i 20 § förord-
ningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

1

Förordningen omtryckt 1998:955.

2

Senaste lydelse 2006:313.

SFS 2008:251

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:251

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Om en föreskrift enligt första stycket har betydelse för transporter, ska

Läkemedelsverket samråda med den eller de berörda transportmyndigheter
som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

4 §

Läkemedelsverket får i fråga om kosmetiska och hygieniska produkter

meddela föreskrifter om skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för att
bedöma produkternas hälso- eller miljörisker. Sådana föreskrifter får endast
avse skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

6 §

Läkemedelsverket får i fråga om kosmetiska och hygieniska produkter

meddela sådana föreskrifter om produktinformation som avses i 14 kap. 19 §
1 miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)