SFS 2008:252 Förordning om ändring i förordningen (1997:645) om batterier

080252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:645) om
batterier;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ förordningen (1997:645) om batte-

rier ska ha följande lydelse.

2 §

1

Med

miljöfarliga batterier

avses i denna förordning batterier med

1. mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver,
2. mer än 0,025 viktprocent kadmium, eller
3. mer än 0,4 viktprocent bly.
Med

hantering

avses i denna förordning detsamma som i 14 kap. 2 § 6

miljöbalken.

6 §

2

Den som yrkesmässigt till Sverige för in eller hanterar miljöfarliga

batterier ska

1. vidta de åtgärder som behövs för en övergång till batterier som inte är

miljöfarliga enligt denna förordning, och

2. vidta de försiktighetsmått som är nödvändiga för att hindra eller mot-

verka skador på människor eller miljön till följd av hanteringen av miljöfar-
liga batterier.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 1999:260.

2

Senaste lydelse 1998:954.

SFS 2008:252

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

4

SFS 2008:236�262

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008