SFS 2008:253 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

080253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 13 § och bilagan till förordningen (1998:900)

om tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

13 §

1

Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledningen

när det gäller tillämpningen av miljöbalken och EG-förordningar inom mil-
jöbalkens tillämpningsområde, om inte annat följer av 13 a–13 n §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:847.

SFS 2008:253

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:253

Bilaga

2

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

G. Tillsyn enligt vissa EG-förordningar

G1

I fråga om tillverkares och importörers skyldigheter enligt rådets för-

ordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll
av risker med existerande ämnen

3

har Kemikalieinspektionen ansvaret för

den operativa tillsynen.

G2

Länsstyrelsen har ansvaret för den operativa tillsynen i fråga om

1. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet

av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

4

, och

2. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om

närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97
om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med
dem

5

.

G3

I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/

2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier

6

har

Kemikalieinspektionen ansvaret för den operativa tillsynen.

G4

I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/

2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt
modifierade organismer

7

har de myndigheter som anges i avsnitt F ansvaret

för den operativa tillsynen enligt den uppdelning som framgår där.

G5

I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/

2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

8

har

1. Kemikalieinspektionen ansvaret för den operativa tillsynen i de delar

som avser tillverkare och andra primärleverantörer, och

2. den kommunala nämnden ansvaret för den operativa tillsynen i de delar

som inte avser tillverkare och andra primärleverantörer.

G6

I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/

2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall

9

har

1. Naturvårdsverket ansvaret för den operativa tillsynen i frågor som om-

fattas av Naturvårdsverkets ansvar i egenskap av behörig myndighet enligt
förordningen, och

2. de myndigheter som anges i avsnitt E ansvaret för den operativa tillsy-

nen, enligt den uppdelning som framgår där, i frågor som inte omfattas av
Naturvårdsverkets ansvar enligt 1.

2

Senaste lydelse 2007:847.

3

EGT L 84, 5.4.1993, s. 1 (Celex 31993R0793).

4

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

5

EGT L 166, 19.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0865).

6

EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

7

EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

8

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

9

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

background image

3

SFS 2008:253

G7

I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/

2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemika-
liemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/
94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/
EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

10

har de myndigheter som

anges i avsnitt C och D ansvaret för den operativa tillsynen enligt den upp-
delning som framgår där.

10

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

5

SFS 2008:236–262

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008