SFS 2008:254 Förordning om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

080254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:942) om
kemikalieavgifter m.m.;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 8, 8 a och 11 §§ förordningen (1998:942)

om kemikalieavgifter m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

Enligt denna förordning ska avgift betalas för Kemikalieinspektionens

prövning och tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer
och varor enligt 14 kap. miljöbalken.

Ytterligare bestämmelser om avgifter för Kemikalieinspektionens verk-

samhet finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.

2 §

Kemikalieavgifter tas ut som årsavgift och produktavgift. Avgifterna

ska betalas årligen för kalenderår av den som yrkesmässigt tillverkar eller
till Sverige för in sammanlagt ett ton eller mer av sådana kemiska produkter
som enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer ska vara anmälda till produktregistret.

Om Kemikalieinspektionen med stöd av förordningen om kemiska pro-

dukter och biotekniska organismer i det enskilda fallet har beslutat att anmä-
lan till produktregistret ska göras av en handelsagent i stället för av den som
tillverkar produkterna eller för in produkterna till Sverige, ska handelsagen-
ten betala avgifterna.

Kemikalieavgift enligt första stycket ska inte tas ut av den som för pro-

dukten betalar årsavgift enligt 6 eller 7 §.

8 §

1

En avgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärdering

som krävs i samband med en ansökan om att ett verksamt ämne ska tas upp i
bilaga 1 till rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande
av växtskyddsmedel på marknaden

2

, senast ändrat genom kommissionens

direktiv 2008/45/EG

3

. Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och

fastställas som en slutlig prövningsavgift.

I ett ansökningsärende som avses i första stycket är ansökningsavgiften

för varje akt med dokumentation 4 125 000 kronor om ansökan avser ett ke-
miskt ämne och 2 000 000 kronor om ansökan avser en mikroorganism.

1

Senaste lydelse 2005:31.

2

EGT L 230, 19.8.1991, s. 1 (Celex 31991L0414).

3

EUT L 94, 5.4.2008, s. 21 (Celex 32008L0045).

SFS 2008:254

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:254

Om ansökan ska prövas enligt kommissionens förordning (EG) nr 451/

2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra
och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direk-
tiv 91/414/EEG

4

eller kommissionens förordning (EG) nr 1490/2002 av den

14 augusti 2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje
etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/
EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/2000

5

, ska 100 000 kronor

av ansökningsavgiften betalas när ansökningen lämnas in och återstoden när
dokumentationen lämnas in.

Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift enligt första stycket och

fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 d §.

8 a §

6

En avgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärde-

ring som krävs i samband med en ansökan om att ett verksamt ämne ska tas
upp i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/
EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på markna-
den

7

, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/31/

EG

8

. Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en

slutlig prövningsavgift.

I ett ansökningsärende som avses i första stycket ska ansökningsavgiften

för varje akt med dokumentation betalas

1. med 3 300 000 kronor, om ansökan avser att ett kemiskt ämne ska tas

upp i bilaga I eller IA,

2. med 2 000 000 kronor, om ansökan avser att en mikroorganism ska tas

upp i bilaga I eller IA, och

3. med 240 000 kronor, om ansökan avser att ett ämne ska tas upp i bilaga

IB.

Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slut-

lig prövningsavgift finns i 8 d §.

11 §

9

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avgift för

1. prövning av ärenden om undantag enligt artikel 5 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel

10

, och

2. prövning av ärenden enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i

vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produk-
ter när det gäller det ansvarsområde för tillsyn som Kemikalieinspektionen
har enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

4

EGT L 55, 29.2.2000, s. 25 (Celex 32000R0451).

5

EGT L 224, 21.8.2002, s. 23 (Celex 32002R1490).

6

Senaste lydelse 2005:31.

7

EGT L 123, 24.4.1998, s. 1 (Celex 31998L0008).

8

EUT L 81, 20.3.2008, s. 57 (Celex 32008L0031).

9

Senaste lydelse 2007:22.

10

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

background image

3

SFS 2008:254

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008