SFS 2008:255 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

080255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

1

dels

att 4 a–4 c §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 4 a § ska utgå,

dels

att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot

eller andra restriktioner för hantering av

1. kadmiumämnen,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i

elektriska och elektroniska produkter,

5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly,
7. textiltvättmedel som innehåller fosfater, och
8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om

3–14 och 14 b–20 §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

4 §

3

I fråga om förbuden i 3 § första och andra styckena får Kemikaliein-

spektionen meddela föreskrifter om sådana undantag och ge sådana dispen-
ser i det enskilda fallet som behövs för en användning av ämnen eller varor
som har väsentlig betydelse från allmän synpunkt. I fråga om varor som har
tillverkats utomlands, får sådana föreskrifter och dispenser också avse varor

1

Senaste lydelse av

4 a § 2006:1075
4 b § 2006:1075
4 c § 2006:1075.

2

Senaste lydelse 2007:1304.

3

Senaste lydelse 2000:1319.

SFS 2008:255

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:255

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. där endast en liten del av varan har behandlats med eller innehåller kad-

miumämne, eller

2. som av särskilda skäl bör undantas från förbuden.
Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i

3 § tredje stycket, om det finns särskilda skäl.

Om en vara som avses i 3 § andra stycket omfattas av bestämmelserna om

oförtullade varor i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring
av införselreglerade varor, m.m. men inte kan försäljas enligt 4 § den lagen,
ska Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet besluta hur varan ska hante-
ras.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

;