SFS 2008:256 Förordning om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

080256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:946) om
svavelhaltigt bränsle;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1998:946) om svavelhaltigt

bränsle

1

ska ha följande lydelse.

21 §

Naturvårdsverket får i fråga om svavelhalten i bränsle meddela ytter-

ligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 19 § 2 miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:1198.

SFS 2008:256

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008