SFS 2008:257 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

080257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:950) om miljö-

sanktionsavgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

b) 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan in-

rätta en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig.

2.1.3

För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja
en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs är miljösanktionsavgiften
3 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6.10.4

För en överträdelse av artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växt-
husgaser genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport till
kommissionen och till den behöriga myndigheten är miljösanktionsavgiften
1 000 kronor.

EG-förordningen om kemikalieregistrering

6.11.1

För en överträdelse av artikel 31.5 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, ut-
värdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissio-
nens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2

genom

1

Senaste lydelse 2007:850.

2

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SFS 2008:257

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:257

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

att inte tillhandahålla säkerhetsdatablad på svenska är miljösanktionsavgif-
ten 5 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om avfall

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)