SFS 2008:258 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

080258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:338) om
biocidprodukter;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4, 9, 26, 27, 29, 44�47 och 49 a §§ förord-

ningen (2000:338) om biocidprodukter ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3, 5�7, 24�28, 31, 32,

34, 36�41, 44�49 och 50 §§,

2. med stöd av 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 9, 10, 12�17, 19�23,

30, 33 och 36 §§,

3. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 11, 18, 29, 35, 40 och

42 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

2 §

2

I denna förordning avses med

biociddirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den

16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

3

, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/31/EG

4

,

biocidprodukt:

kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel enligt defini-

tionerna i 14 kap. miljöbalken och som inte är växtskyddsmedel enligt för-
ordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel,

lågriskbiocidprodukt:

biocidprodukt som inte innehåller några andra

verksamma ämnen än sådana som är förtecknade i bilaga IA till biociddirek-
tivet och som inte innehåller något potentiellt skadligt ämne,

allmänkemikalie:

kemiskt ämne som är förtecknat i bilaga IB till biociddi-

rektivet och som inte huvudsakligen används som bekämpningsmedel men
som i begränsad omfattning används som en biocidprodukt antingen direkt
eller utspädd med ett enkelt spädningsmedel i en kemisk produkt som var-
ken saluförs för bekämpningsändamål eller innehåller något ämne i övrigt
som inger betänkligheter från hälso- eller miljöskyddssynpunkt,

potentiellt skadligt ämne:

ämne som inte är ett verksamt ämne men som

har den egenskapen att det kan ha negativ effekt på människor, djur eller

1

Senaste lydelse 2006:1049.

2

Senaste lydelse 2006:1049.

3

EGT L 123, 24.4.1998, s. 1 (Celex 31998L0008).

4

EUT L 81, 20.3.2008, s. 57 (Celex 32008L0031).

SFS 2008:258

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:258

miljön och som finns eller bildas i en biocidprodukt i tillräckligt hög kon-
centration för att ge upphov till en sådan effekt,

verksamt ämne:

ämne eller mikroorganism, däribland virus eller svamp,

som har en allmän eller specifik verkan på eller mot organismer vars närvaro
är oönskad eller skadlig för människor, för mänsklig verksamhet, för pro-
dukter som människor använder eller producerar, för djur eller för miljön,
och

ramformulering:

specifikation för en grupp biocidprodukter med samma

användningsområde och samma användarkategori.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

14 kap. miljöbalken.

4 §

5

Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av biocidpro-

dukter enligt 14 kap. 10 § miljöbalken.

9 §

6

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om de förutsättningar

för godkännande som ska gälla enligt 14 kap. 10 § miljöbalken i fråga om
produktens sammansättning, verkningssätt och egenskaper i övrigt samt be-
hovet utifrån bekämpningsändamål.

26 §

För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 9 § följs, får Ke-

mikalieinspektionen efter samråd med andra berörda myndigheter besluta att
godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver det som följer av
gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märkning
och annan produktinformation. De särskilda villkoren ska anges i godkän-
nandet.

27 §

Ett godkännande får ges endast för en bestämd tid. Av 14 kap. 10 §

miljöbalken framgår att tiden får bestämmas till högst tio år.

Om ett verksamt ämne i biocidprodukten är förtecknat i bilaga I eller IA

till biociddirektivet, får godkännandet ges endast för tid då ämnet, enligt vad
som anges i förteckningen, ska finnas med i förteckningen.

29 §

Sådana underrättelser om skadliga verkningar som avses i 14 kap.

18 § miljöbalken ska göras till Kemikalieinspektionen.

Den som släpper ut en godkänd eller registrerad biocidprodukt på mark-

naden eller som har fått en sådan produkt godkänd eller registrerad, har där-
utöver skyldighet att omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen, om det
kommer fram nya uppgifter i fråga om

1. en biocidprodukts sammansättning,
2. ett verksamt ämnes ursprung eller sammansättning,
3. utveckling av resistens,
4. hur produkten är förpackad, eller
5. andra omständigheter som kan ha betydelse för det fortsatta godkän-

nandet.

Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättel-

seskyldigheten.

5

Senaste lydelse 2006:1049.

6

Senaste lydelse 2006:1049.

background image

3

SFS 2008:258

44 §

7

Att en biocidprodukt inte är godkänd enligt bestämmelserna i

14 kap. miljöbalken och denna förordning får inte läggas till grund för att
hindra att produkten tillverkas, lagras eller transporteras, om den är godkänd
i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är av-
sedd att användas i ett sådant land.

Trots första stycket får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om

vad den som tillverkar, lagrar eller transporterar biocidprodukter måste göra
för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att produkten inte släpps ut
på marknaden i strid med bestämmelserna om godkännande.

45 §

8

Vid tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2�4 §§ mil-

jöbalken ska man särskilt se till att biocidprodukter används på ett sätt som
är förenligt med

1. de förutsättningar för godkännande som avses i 9 § denna förordning,
2. de villkor som har beslutats enligt 26 §, och
3. de märkningskrav som avses i 40 §.
Genom att kombinera fysikaliska, biologiska, kemiska eller andra meto-

der ska användningen av biocidprodukter, på lämpligt sätt, begränsas till det
som är absolut nödvändigt.

46 §

En biocidprodukt som hänförs till klass 1 i 25 § får användas endast

av någon som uppfyller särskilda kunskapskrav.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att en biocidprodukt

som hänförs till klass 2 i 25 § får användas endast av den som uppfyller sär-
skilda kunskapskrav. Föreskrifterna får innebära krav på att användaren ska
ha uppnått en viss ålder.

47 §

Den myndighet som enligt 48 § prövar frågor om tillstånd får med-

dela närmare föreskrifter om vilka kunskaper som krävs och om åldersgrän-
ser för användning. Innan en föreskrift meddelas, ska myndigheten samråda
med Kemikalieinspektionen.

49 a §

9

Om det finns synnerliga skäl, får Kemikalieinspektionen i det en-

skilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken
mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg. Innan Kemikalie-
inspektionen ger en sådan dispens, ska inspektionen samråda med Natur-
vårdsverket, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen.

En dispens ska förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljö-

skyddssynpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

7

Senaste lydelse 2006:1049.

8

Senaste lydelse 2006:1049.

9

Senaste lydelse 2006:1049.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008