SFS 2008:259 Förordning om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

080259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1010) om växt-

skyddsmedel

dels

att 1, 2, 4, 5, 10, 21, 22, 24, 38, 39, 42 och 43 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 43 a §, av följande

lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3, 5�8, 18, 20, 21�23,

26, 29, 33�41 och 43 a�51 §§,

2. med stöd av 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 10, 11, 14�17, 25, 27,

28 och 32 §§,

3. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 12, 13, 24, 31 och

36 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

2 §

I denna förordning avses med

integrerad bekämpning:

en rationell användning av en kombination av

biologiska, biotekniska, fysikaliska, kemiska eller odlings- eller växtföräd-
lingsmässiga åtgärder, som begränsar användningen av kemiska växtskydds-
medel till vad som är absolut nödvändigt för att hålla beståndet av skadliga
organismer på en så låg nivå att ekonomiskt oacceptabel skada eller förlust
inte orsakas,

skadliga organismer:

växt- eller växtproduktskadegörare som tillhör djur-

eller växtriket eller som utgörs av virus, bakterier eller mykoplasma eller an-
dra patogener,

verksamma ämnen:

ämnen eller mikroorganismer, däribland virus, som

har en allmän eller specifik verkan på skadliga organismer eller på växter,
växtdelar eller växtprodukter,

växter:

levande växter och levande växtdelar, inklusive färska frukter och

frön,

växtprodukter:

produkter av växter som är obearbetade eller som endast

har genomgått en enkel beredning, såsom malning, torkning eller pressning,

SFS 2008:259

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:259

växtskyddsmedel:

kemiska produkter, biotekniska organismer samt ke-

miska eller biologiska bekämpningsmedel enligt definitionerna i 14 kap.
miljöbalken som, i den form de levereras till användaren, är avsedda att

� skydda växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller för-

hindra inverkan från sådana organismer,

� påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring,
� bevara växtprodukter i den mån den kemiska produkten, den biotek-

niska organismen eller bekämpningsmedlet inte omfattas av särskilda ge-
menskapsbestämmelser om konserveringsmedel,

� förstöra oönskade växter, eller
� förstöra växtdelar eller hämma eller förhindra oönskad tillväxt hos väx-

ter, och

växtskyddsmedelsdirektivet:

rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli

1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

1

, senast ändrat ge-

nom kommissionens direktiv 2008/45/EG

2

.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

14 kap. miljöbalken.

4 §

Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av växtskydds-

medel enligt 14 kap. 10 § miljöbalken. Om det behövs ska myndigheten
samråda med Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket.

5 §

Kemikalieinspektionen får, utöver vad som följer av 3 §, meddela före-

skrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från kravet på god-
kännande

1. i fråga om användning för forsknings- och utvecklingsändamål,
2. i fråga om begränsad och kontrollerad användning under högst 120 da-

gar som framstår som nödvändig på grund av en oförutsebar fara som inte
kan motverkas på annat sätt,

3. i fråga om växtskyddsmedel vars verksamma ämne inte fanns på mark-

naden före den 26 juli 1993 och som ännu inte prövats för upptagande i bi-
laga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet, om kravet på godkännande ersatts
med krav på tillfälligt godkännande enligt bestämmelserna i artikel 8.1 i
växtskyddsmedelsdirektivet,

4. i fråga om växtskyddsmedel vars verksamma ämne fanns på markna-

den före den 26 juli 1993 och som omfattas av de arbetsprogram som avses i
artikel 8.2 i växtskyddsmedelsdirektivet men för vilka beslut om upptagande
i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet ännu inte fattats, om kravet på
godkännande ersatts med krav enligt samma artikel, eller

5. om det i annat fall än i 1�4 finns särskilda skäl och ett undantag är för-

enligt med växtskyddsmedelsdirektivet.

Föreskrifterna och dispenserna får innehålla krav på anmälan innan ett

växtskyddsmedel saluhålls eller används.

10 §

Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de förut-

sättningar för godkännande som ska gälla enligt 14 kap. 10 § miljöbalken i

1

EGT L 230, 19.8.1991, s. 1 (Celex 31991L0414).

2

EUT L 94, 5.4.2008, s. 21 (Celex 32008L0045).

background image

3

SFS 2008:259

fråga om växtskyddsmedlets sammansättning, verkningssätt och egenskaper
i övrigt samt behovet utifrån bekämpningsändamål.

21 §

För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 10 § följs, får

Kemikalieinspektionen efter samråd med andra berörda myndigheter besluta
att godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver vad som föl-
jer av gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märk-
ning och annan produktinformation. De särskilda villkoren ska anges i god-
kännandet.

22 §

Ett godkännande får endast ges för en bestämd tid. Av 14 kap. 10 §

miljöbalken framgår att tiden får bestämmas till högst tio år.

Om ett verksamt ämne i medlet är förtecknat i bilaga 1 till växtskydds-

medelsdirektivet, får godkännandet ges endast för tid då ämnet, enligt vad
som anges i förteckningen, ska finnas med i förteckningen.

24 §

Sådana underrättelser om skadliga verkningar som avses i 14 kap.

18 § miljöbalken ska göras till Kemikalieinspektionen.

Den som har fått ett växtskyddsmedel godkänt eller enligt 27 § har fått en

utvidgning av medlets användningsområde godkänd, ska dessutom omedel-
bart underrätta Kemikalieinspektionen om ändrade förhållanden som har be-
tydelse för godkännandet.

Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättel-

seskyldigheten.

38 §

Att ett växtskyddsmedel inte är godkänt enligt bestämmelserna i

14 kap. miljöbalken och denna förordning får inte läggas till grund för att
hindra att medlet tillverkas, lagras eller transporteras, om medlet är godkänt
i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är av-
sett att användas i ett sådant land.

Trots första stycket får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om

vad den som tillverkar, lagrar eller transporterar växtskyddsmedel måste
göra för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att medlet inte släpps
ut på marknaden i strid med bestämmelserna om godkännande.

39 §

Vid tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2�4 §§ mil-

jöbalken ska man särskilt se till att växtskyddsmedel används på ett sätt som
är förenligt med

1. de förutsättningar för godkännande som har föreskrivits med stöd av

10 § denna förordning,

2. de villkor som har beslutats enligt 21 §,
3. de märkningskrav som avses i 36 §, och
4. principerna för god växtskyddssed och, om det är möjligt, principerna

om integrerad bekämpning.

42 §

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbu-

det i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det finns synnerliga skäl, och
från förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det behövs för ve-
tenskaplig prövning.

background image

4

SFS 2008:259

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Före ett beslut om dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljö-

balken ska Kemikalieinspektionen samråda med Naturvårdsverket, Statens
jordbruksverk och Skogsstyrelsen.

43 §

Skogsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i

14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det med hänsyn till skogsmarkens
läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning, spridningens inver-
kan på livsbetingelserna för växt- och djurlivet och andra allmänna intressen
inte rimligen går att genom röjning med mekaniska metoder tillgodose kra-
vet om återväxt av skog i 6 § skogsvårdslagen (1979:429).

43 a §

En dispens med stöd av 42 eller 43 § ska förenas med de villkor

som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En sådan dispens får
också förenas med krav på anmälan innan växtskyddsmedlet används.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)