SFS 2008:260 Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

080260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

utfärdad den 8 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 8�26 och 28�40 §§,
2. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 27 §,
3. med stöd av 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 41 §, och
4. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:260

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008