SFS 2008:261 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

080261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2

dels

att 1 kap. 2 § och 7 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

3

Denna lag gäller, med den inskränkning som anges i 4 §, varje verk-

samhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. I fråga
om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart ut-
anför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om Ar-

betsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket. Vad som sägs om en arbetsgi-
vare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då far-
tygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med re-
dare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande infly-
tande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetsta-

gare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i far-

tygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

En bestämmelse om skyldighet för arbetsgivare att göra information om

kemiska ämnen och beredningar tillgänglig finns i artikel 35 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/

1

Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181.

2

Lagen omtryckt 1991:677.

3

Senaste lydelse 2004:453.

SFS 2008:261

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:261

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG

4

.

7 kap.

2 §

5

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt detta kapitel över att bestäm-

melsen i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG)
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

6

följs.

7 §

7

Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt

3 kap. 2�12 och 14 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel med-
dela de förelägganden eller förbud som behövs

1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

ska följas, och

2. för att artikel 35 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska följas.
I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite.
Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt ett föreläg-

gande, får Arbetsmiljöverket förordna om rättelse på hans bekostnad.

Om ett föreläggande har meddelats beträffande någon åtgärd till vilken

det krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen
(1987:10) men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla såvitt
avser åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

5

Tidigare 7 kap. 2 § upphävd genom 1986:55.

6

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

7

Senaste lydelse 2000:764.