SFS 2008:262 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

080262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen;

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (2001:1080) om

motorfordons avgasrening och motorbränslen

dels

att 2, 5, 7 och 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 a och 19 a §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

3

I denna lag avses med

ramdirektiv

: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motor-
fordon och släpvagnar till dessa fordon

4

, senast ändrat genom kommissio-

nens direktiv 2007/37/EG

5

, och Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga
motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG

6

, senast änd-

rat genom rådets direktiv 2006/96/EG

7

,

särdirektiv

: direktiv som antagits med stöd av bestämmelserna i något av

ramdirektiven,

typgodkännande

: det förfarande genom vilket det intygas att en typ av for-

don, system, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller före-
skrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning,

tillverkare

: den som inför den ansvariga myndigheten ansvarar för samt-

liga delar av förfarandet vid typgodkännande och för produktionsöverens-
stämmelse, även om denne inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av
produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata
tekniska enhet som typgodkännandet avser,

utsläppsbegränsande anordningar

: de komponenter i en bil som styr eller

begränsar utsläpp av avgaser och andra föroreningar,

1

Prop. 2007/08:46, bet. 2007/08:TU4, rskr. 2007/08:144.

2

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-

formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

3

Senaste lydelse 2007:219.

4

EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

5

EUT L 161, 22.6.2007, s. 60 (Celex 32007L0037).

6

EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

7

EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

SFS 2008:262

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:262

fordonstyp

: fordon som inte skiljer sig från varandra i fråga om tillver-

kare, tillverkarens typbeteckning och väsentliga konstruktions- eller form-
givningsaspekter som chassi, bottenplatta eller motor,

motortyp

: en kategori av motorer som inte skiljer sig från varandra i fråga

om tillverkare, tillverkarens typbeteckning eller väsentliga konstruktionsas-
pekter,

fordonssystem

: ett sådant tekniskt fordonssystem som omfattas av kraven

i något av särdirektiven,

komponent

: anordning som är avsedd att vara en del av ett fordon och som

kan typgodkännas separat oberoende av fordonet, om ett sådant förfarande
uttryckligen är tillåtet enligt något av särdirektiven,

separat teknisk enhet

: anordning som är avsedd att vara en del av ett for-

don men som kan typgodkännas separat men då endast i samband med en
specificerad fordonstyp, förutsatt att ett sådant förfarande uttryckligen är till-
låtet enligt något av särdirektiven,

motorbensin

: bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i Kombi-
nerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87
av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan

8

,

dieselbränsle

: bränsle som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 25 i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/
87 och som är avsett att användas i sådana motorfordon som avses i rådets
direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från mo-
torfordon

9

, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG

10

, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september
2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot ut-
släpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompres-
sionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga förore-
ningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka
används i fordon

11

, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/51/

EG

12

,

alternativt motorbränsle:

för motordrift avsett motorbränsle som inte är

motorbensin eller dieselbränsle som till övervägande del har sitt ursprung i
råolja, och

konverteringssats:

ett system för ändring av ett fordon från drift med mo-

torbensin eller dieselbränsle till drift med ett alternativt motorbränsle.

I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

5 §

Tillverkare av motorfordon eller motorer till fordon ansvarar för att

fordonen uppfyller gällande avgasreningskrav.

Första stycket gäller inte fel som beror på att ett fordon eller en motor har

ändrats med en konverteringssats.

8

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

9

EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

10

EUT L 206, 15.8.2003, s. 29 (Celex 32003L0076).

11

EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

12

EUT L 152, 7.6.2006, s. 11 (Celex 32006L0051).

background image

3

SFS 2008:262

5 a §

Om ett motorfordon eller en motor som har ändrats med en konverte-

ringssats inte uppfyller gällande avgasreningskrav, ansvarar tillverkaren av
konverteringssatsen för felet om det beror på konverteringssatsen.

7 §

En fordonstyp, en motortyp, ett fordonssystem, en komponent, en se-

parat teknisk enhet eller en konverteringssats kan typgodkännas i fråga om
avgasrening. Ett sådant godkännande förutsätter att relevanta krav enligt sär-
direktiv eller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen är uppfyllda.

Ett typgodkännande som har meddelats i en annan medlemsstat i Europe-

iska unionen med stöd av ramdirektiven eller särdirektiven gäller utan sär-
skild prövning i Sverige.

19 a §

Om ett fordon har ändrats med en konverteringssats, ska

1. det som sägs om tillverkarens ansvar i 16–18 §§ gälla för tillverkaren

av konverteringssatsen, om felet beror på konverteringssatsen, och

2. det som sägs om ansvar för ett utomlands tillverkat fordon i 19 § gälla i

fråga om konverteringssatsen, om den har tillverkats utomlands.

20 §

I fråga om utsläpp av avgaser och andra föroreningar från motorfor-

don får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om

1. begränsning av utsläpp av avgaser och andra föroreningar från motor-

fordon,

2. motorfordons och motorers utrustning, hållbarhet, funktion, installation

eller beskaffenhet i övrigt,

3. skyldighet att underhålla utrustning som begränsar utsläpp,
4. skyldighet att använda visst bränsle,
5. tillsyn och annan kontroll,
6. förfarandet i samband med typgodkännande och godkännande av för-

slag till åtgärdsplaner,

7. ibruktagande och försäljning av motorfordon, motorer och motorers ut-

rustning,

8. skyldighet för tillverkaren att tillhandahålla information och dokumen-

tation om motorfordon, motorer och motorers utrustning, och

9. förfarandet i samband med miljöklassindelning av bilar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008