SFS 2008:265 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

080265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

2

dels

att 1 kap. 4 a och 4 b §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 1 §, 3 kap. 2, 4 och 5 §§, 7 kap. 2 § samt rubriken närmast

före 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel

med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

3 kap.

Redovisning av nätverksamhet

4

2 §

5

Nätverksamhet ska ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

4 §

6

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om redovisning av nätverksamhet.

5 §

7

Revisor hos den som bedriver nätverksamhet ska göra en särskild

granskning av redovisningen av verksamheten.

Revisorn ska årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande i frågan om re-

dovisningen av nätverksamheten skett enligt gällande bestämmelser. Intyget
ska av företaget ges in till nätmyndigheten.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om revision av nätverksam-

het.

1

Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184.

2

Senaste lydelse av

1 kap. 4 a § 2005:404
1 kap. 4 b § 2005:404.

3

Senaste lydelse 2005:404.

4

Senaste lydelse 2005:404.

5

Senaste lydelse 2005:404. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 2005:404.

7

Senaste lydelse 2005:404.

SFS 2008:265

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:265

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

7 kap.

2 §

8

Om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16�18 §§ kom-

munallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § 1, ska
verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i tillsynsärenden om redovisning

av fjärrvärmeverksamhet och i tillsynsärenden om revisorns granskning i
fråga om räkenskapsår som börjat före den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

8

Senaste lydelse 2005:404.