SFS 2008:266 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

080266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:298) om införande av
lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 29 § lagen (2004:298) om infö-

rande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande
lydelse.

29 §

2

Till och med den 30 juni 2009 behövs inte tillstånd enligt lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse för finansieringsrörelse som
drivs av ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsätt-
ning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat fö-
retag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt
att koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att
driva finansiell verksamhet och att företaget bara indirekt via ett företag med
vilket det finns ett nära samband tar emot återbetalningspliktiga medel från
allmänheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:59, bet. 2007/08:FiU29, rskr. 2007/08:168.

2

Senaste lydelse 2006:367.

SFS 2008:266

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008