SFS 2008:267 Förordning om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

080267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges
bildkonstnärsfond;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:600) om Sveriges bild-

konstnärsfond

ska ha följande lydelse.

2 §

1

Frågor om fonden och dess användning handläggs av en styrelse inom

Konstnärsnämnden, styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Närmare be-
stämmelser om styrelsen finns i förordningen (2007:1199) med instruktion
för Konstnärsnämnden.

Kostnaderna för styrelsens verksamhet ska betalas med medel ur fonden,

om inte annat beslutas av regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 1997:1154.

SFS 2008:267

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

3*

SFS 2008:263–294

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008