SFS 2008:269 Förordning om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

080269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kommittéförordningen (1998:1474);

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att det i kommittéförordningen (1998:1474) ska

införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

15 a §

Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska

förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet.
Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i
konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)

SFS 2008:269

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008