SFS 2008:270 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

080270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 7 a och 14 a §§ förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 a §

1

En anvisning ska avse verksamhet på heltid. En anvisning får avse

verksamhet på deltid endast om den enskilde

� samtidigt arbetar, tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller stude-

rar inom ramen för svenskundervisning för invandrare (sfi) i sådan utsträck-
ning att den sammanlagda tiden motsvarar hans eller hennes arbetsutbud, el-
ler

� på grund av sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan inte kan

ta del av verksamhet på heltid.

Om en anvisning görs till verksamhet på deltid ska skälen för beslutet

anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet
dokumenteras hos Arbetsförmedlingen.

14 a §

2

För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med

begränsad sådan erfarenhet får arbetspraktik anordnas i form av prova-på-
platser. Den som anvisas en prova-på-plats ska få visa upp sina kunskaper
och sin kompetens i ett yrke eller på en arbetsplats där han eller hon kan
komma i fråga för en anställning efter avslutad praktik. Anvisningen bör gö-
ras i nära anslutning till att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos
den offentliga arbetsförmedlingen och förmedlingen gjort en kartläggning
av den enskildes bakgrund, erfarenheter och önskemål.

I en prova-på-plats får det ingå att en bedömning görs av den arbetssökan-

des yrkeskompetens (yrkeskompetensbedömning). Bedömningen får också
göras utan att vara en del av en prova-på-plats. Arbetssökande som beviljats
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, bör erbjudas yrkeskom-
petensbedömning inom tre månader från det att uppehållstillståndet bevilja-
des.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Senaste lydelse 2007:1031.

2

Senaste lydelse 2006:292.

SFS 2008:270

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:270

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)