SFS 2008:271 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

080271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

1

dels

att 6 a, 6 b, 17 c och 18 b §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 6 a, 17 c och 18 b §§ ska utgå,

dels

att 2, 3 och 17 d §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställ-

ningar av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete.

3 §

3

Anställningsstöd lämnas av Arbetsförmedlingen enligt denna förord-

ning i form av särskilt anställningsstöd.

17 d §

4

När det gäller tidsbegränsade anställningar där arbetsuppgifternas

varaktighet är kortare än de tider som anges i 17 a och 17 b §§ ska anställ-
ningsstöd lämnas för den tid arbetsuppgifterna varar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som har gjorts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

6 a § 2006:1553

rubriken närmast före 6 a § 2004:18

6 b § 2007:420

rubriken närmast före 17 c § 2007:420

17 c § 2007:420

rubriken närmast före 18 b § 2007:420.

18 b § 2006:1553

2

Senaste lydelse 2004:18.

3

Senaste lydelse 2007:920.

4

Senaste lydelse 2007:420.

SFS 2008:271

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008