SFS 2008:272 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

080272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 3 och 10 §§ förordningen (2006:1481) om stöd

för nystartsjobb ska ha följande lydelse.

3 §

1

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som fyllt

20 år om han eller hon

a) sedan minst ett år på heltid varit arbetslös och anmäld hos den offent-

liga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,

b) sedan minst ett år på heltid haft skyddat arbete vid Samhall AB samt är

anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen,

c) sedan minst ett år på heltid varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) samt är anmäld hos den offent-
liga arbetsförmedlingen,

d) sedan minst ett år på heltid fått sjukpenning, rehabiliteringspenning,

sjuk- eller aktivitetsersättning samt är anmäld hos den offentliga arbetsför-
medlingen,

e) sedan minst ett år på heltid omfattas av en kombination av sådana för-

hållanden som avses i a�d samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga
arbetsförmedlingen,

f) är högst 24 år och på heltid sedan minst sex månader omfattas av så-

dana förhållanden som avses i a�d, eller en kombination av sådana förhål-
landen, samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen,

g) inom de senaste tre åren har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1,

2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre be-
stämmelser, samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmed-
lingen,

h) dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 54 § la-

gen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller är villkorligt frigiven men
inte fullgjort ett år av prövotiden, samt är arbetslös och anmäld hos den of-
fentliga arbetsförmedlingen,

i) är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte uppfyller övriga

villkor i denna paragraf, eller

j) uppfyller följande förutsättningar vad gäller deltidsarbete:

1

Senaste lydelse 2007:1366.

SFS 2008:272

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:272

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

� sedan minst två år varit arbetslös på deltid eller med kombination av

deltid och heltid eller tid då han eller hon deltagit i arbetsmarknadspolitiska
program,

� är anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen,
� är erbjuden en anställning motsvarande heltid eller, om den enskildes

arbetsutbud är lägre på grund av sjukdom och han eller hon därmed får er-
sättning från sjukförsäkringen, anställningen motsvarar arbetsutbudet, samt

� lämnat en ansökan som inkommit senast den 31 december 2008.

10 §

2

Stöd för nystartsjobb lämnas under lika lång tid som den som an-

ställs har varit frånvarande från arbetslivet, eller haft ett skyddat arbete, på
det sätt som anges i 3 § a�f, dock längst fem år.

För den som fyllt 55 år lämnas stöd under dubbelt så lång tid som perso-

nen har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete, dock
längst tio år och till den första dagen i den månad då han eller hon fyller 65
år.

För den som fyllt 20 men inte 25 år lämnas stöd under längst ett år. Detta

gäller dock inte den som uppfyller kraven enligt 3 § d.

För den som uppfyller kravet enligt 3 § g lämnas stöd under tre år från tid-

punkten för beslut om uppehållstillstånd, dock längst till den första dagen i
den månad då han eller hon fyller 65 år.

För den som uppfyller kravet enligt 3 § h lämnas stöd under lika lång tid

som motsvarar den utdömda strafftiden, dock minst ett och längst fem år.

För den som uppfyller kraven enligt 3 § i eller j, lämnas stöd under längst

ett år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2

Senaste lydelse 2007:1366.