SFS 2008:273 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

080273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:414) om jobb- och ut-

vecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

5 §

1

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person

som

1. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbets-

förmedlingen, har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om ar-
betslöshetsförsäkring och har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersätt-
ningsperiod samt inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetser-
sättning, eller

2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna

barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 er-
sättningsdagar under veckor som han eller hon utfört eller deklarerat deltids-
arbete, eller

3. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring

men under 18 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som ar-
betssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbets-
marknadspolitiska program, eller

4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, om anvisningen

sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin, eller

5. dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 54 § la-

gen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller är villkorligt frigiven men
inte fullgjort ett år av prövotiden, samt är arbetslös och anmäld hos den of-
fentliga arbetsförmedlingen.

För den som omfattas av första stycket 1 eller 2, får en anvisning göras ti-

digast 20 ersättningsdagar innan de 300 respektive 75 ersättningsdagarna i
perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. Avseende personer
som omfattas av första stycket 1 gäller detta under förutsättning att personen
då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Senaste lydelse 2008:60.

SFS 2008:273

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:273

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)