SFS 2008:274 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

080274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti

för ungdomar ska ha följande lydelse.

5 §

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en person

som har fyllt 16 men inte 25 år, och

1. under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och

anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, eller

2. dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 54 § la-

gen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller är villkorligt frigiven men
inte fullgjort ett år av prövotiden, samt är arbetslös och anmäld som arbets-
sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

En person som arbetar mindre än sitt arbetsutbud får anvisas till garantin

endast om han eller hon är berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2008:274

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008