SFS 2008:275 Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

080275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1339) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1991:1339) om betalnings-

föreläggande och handräckning ska införas en ny paragraf, 17 §, och när-
mast före 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

Underrättelse till kreditupplysningsföretag

17 §

Om en uppgift i ett mål om betalningsföreläggande eller handräck-

ning har lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, ska Kronofogdemyn-
digheten genast underrätta kreditupplysningsföretaget om uppgiften blocke-
ras med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:275

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

4*

SFS 2008:263�294

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008