SFS 2008:276 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

080276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11

b

§ kupongskattelagen

(1970:624)

2

ska ha följande lydelse.

11 b §

3

Vid utdelning på andel i en investeringsfond ska fondbolaget an-

svara för de uppgifter som den centrala värdepappersförvararen har enligt
7 §, 8 § första och andra styckena, 9�11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas på det sätt som föreskrivs i

7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i
övrigt när fondbolaget eller förvaltaren begär det, av den som registreringen
avser enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Om utdelning på andel i
en investeringsfond inte betalats ut på grund av att andelsägaren inte regist-
rerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Det som sägs om fondbolaget i denna paragraf gäller även värdepappers-

bolag och svenska kreditinstitut som har tillstånd för fondverksamhet enligt
1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.

Av 1 kap. 1 § första stycket 14 lagen om investeringsfonder framgår att ett

förvaringsinstitut sköter in- och utbetalningar avseende en investeringsfond.

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:996.

3

Senaste lydelse 2005:1141.

SFS 2008:276

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008