SFS 2008:277 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

080277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 1 och 2 §§ årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §

2

Ett företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra
stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt
att upprätta koncernredovisning, ska minst en gång under ett räkenskapsår
som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrap-
port).

Delårsrapporten ska upprättas för en period mellan räkenskapsårets början

och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport ska, om inte något annat
följer av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, omfatta
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
I 16 kap. lagen om värdepappersmarknaden finns ytterligare bestämmelser
om vilka företag som ska lämna delårsrapport.

Delårsrapporten ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.

Den ska avfattas på svenska.

2 §

3

Delårsrapporten ska hållas tillgänglig hos företaget för var och en som

vill ta del av den. En kopia ska genast sändas till en sådan aktieägare, bo-
lagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårs-
rapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen och en delårsrapport
som avses i 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska
senast två månader efter rapportperiodens utgång lämnas till registrerings-
myndigheten i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§. Det
som sägs i 8 kap. 3 b § gäller också vid sådan ingivning.

Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid,

tillämpas 8 kap. 13 §.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter finns i

17 kap. lagen om värdepappersmarknaden, för sådana företag som är skyl-
diga att upprätta delårsrapport enligt den lagen.

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Senaste lydelse 2008:89.

3

Senaste lydelse 2008:89.

SFS 2008:277

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:277

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)