SFS 2008:278 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

080278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1999:158) om investe-

rarskydd ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag betyder

1. värdepappersinstitut: detsamma som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. fondbolag: ett sådant bolag som anges i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen

(2004:46) om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 1 §

första stycket 12 lagen om investeringsfonder, som driver verksamhet från
filial i Sverige med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

4. investerare: den som anlitat ett värdepappersinstitut, ett fondbolag eller

ett förvaltningsbolag för utförande av en investeringstjänst eller den för vars
räkning tjänsten utförs,

5. investeringstjänst: en sådan tjänst som avses i 2 kap. 1 § och 2 § första

stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, 7 kap. 1 § andra stycket 9 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 1 kap. 4 § såvitt avser
diskretionär portföljförvaltning, 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § första stycket 1
och 2 lagen om investeringsfonder,

6. finansiella instrument: detsamma som anges i 1 kap. 4 § första

stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, och

7. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om inves-

terarskyddet.

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Senaste lydelse 2007:1434.

SFS 2008:278

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008