SFS 2008:280 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

080280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 7 och 8 §§ lagen (2000:192)

om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

2

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder ska

gälla för förvaltningen av Premiesparfonden och Premievalsfonden:

– 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en investeringsfond,

– 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
– 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en investeringsfond m.m.,
– 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

– 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
– 4 kap. 15–23 §§ om information om en investeringsfond,
– 5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

– 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska Pre-

miesparfonden och Premievalsfonden anses som värdepappersfonder och
Premiepensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som sägs om fond-
bolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en investeringsfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i
första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestäm-
melser.

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Senaste lydelse 2004:68.

SFS 2008:280

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:280

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

8 §

3

Sjunde AP-fonden ska stå under tillsyn av Finansinspektionen. För

tillsynen gäller bestämmelserna i 10 kap. 1 § första och andra styckena, 2, 4,
7, 10 och 11 §§ samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska det

som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2004:68.