SFS 2008:284 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

080284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver

1

att det i förordningen (2007:825) med länsstyrel-

seinstruktion ska införas två nya paragrafer, 64 och 65 §§, samt närmast före
64 § en ny rubrik av följande lydelse.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

64 §

Länsstyrelserna ska bevaka att det finns grundläggande betaltjänster

som motsvarar samhällets behov. Om det i länet finns organ med uppgift att
svara för frågor om regional tillväxt, ska bevakningen ske i samverkan med
dessa organ.

I bevakningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhäl-

lets behov ingår att bedöma tillgängligheten till tjänsterna för äldre personer
och personer med funktionsnedsättning. Vidare ingår att bedöma om till-
gången till tjänsterna på en ort eller landsbygd minskat i sådan utsträckning
att samhällets behov inte längre tillgodoses.

65 §

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett samordningsansvar för bevak-

ningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov
och ska senast den 1 december varje år, på basis av respektive länsstyrelses
underlag och bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar
samhällets behov, ge in en rapport till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205.

SFS 2008:284

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008