SFS 2008:287 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

080287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 15, 24, 25 och 26 §§ samt bilaga 2 till förord-

ningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ska ha följande ly-
delse.

15 §

I Högkvarteret ska det finnas en ledningsstab, en enhet för produk-

tion, en enhet för insatser, en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, en
chefsjurist, en ekonomidirektör, en personaldirektör, en säkerhetsinspektion
och en generalläkare.

I säkerhetsinspektionen ska representanter för Försvarets materielverk

ingå.

24 §

Överbefälhavaren är myndighetschef. Vid myndigheten finns en ge-

neraldirektör som är ställföreträdande chef.

Anställning som generaldirektör, chef för enheten för underrättelse- och

säkerhetstjänst, general och amiral beslutas av regeringen.

25 §

Regeringen beslutar efter förslag från Försvarsmakten om anställning

som generallöjtnant, viceamiral, chefsjurist, ekonomidirektör och personal-
direktör.

Efter förslag från Försvarsmakten beslutar regeringen om placering på be-

fattning som anges i

bilaga 2

till denna förordning.

Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas av Försvars-

makten.

26 §

Till Försvarsmaktens förslag om anställning och placering på befatt-

ning ska fogas

– meritförteckning,
– uppgift om att säkerhetsprövning gjorts enligt säkerhetsskyddslagen

(1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), och

– betyg och intyg över tjänstgöring under de senaste fem åren samt de

handlingar i övrigt som Försvarsmakten vill åberopa.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2008:287

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:287

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Bilaga 2

Befattningar för vilka regeringen beslutar placering efter förslag från
Försvarsmakten

Högkvarteret:

Chef för ledningsstaben
Produktionschef
Insatschef
Chef för säkerhetsinspektionen
Generalläkare

Internationella befattningar:

Försvarsattaché
Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervaknings-

kommission i Korea då befattningen bemannas med yrkesofficer

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för

säkerhet och samarbete i Europa

Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid Europeiska

unionens militära stab