SFS 2008:288 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

080288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § förordningen (1996:927) med be-

stämmelser för Försvarsmaktens personal ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Den militära personalen består av följande grupper.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till

grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:1269.

Grupp

Omfattar

1. Yrkesofficerare

Den som är anställd som militär tjänsteman i
Försvarsmakten och inte är reservofficer
eller beredskaps- eller förstärkningssoldat.

SFS 2008:288

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008