SFS 2008:289 Förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268)

080289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i officersförordningen (2007:1268);

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om officersförordningen (2007:1268)

dels

att 22 § ska upphöra att gälla,

dels

att 1, 2, 18, 19 och 21 §§ samt rubriken närmast före 21 § ska ha föl-

jande lydelse.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande officersutbild-

ning inom Försvarsmakten, om förmåner samt om tjänstegrader och anställ-
ning av officerare i Försvarsmakten.

I förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan finns bestämmelser

om utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan.

2 §

I denna förordning avses med

– officersaspirant: den som är antagen till eller genomgår grundläggande

officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till offi-
cersexamen vid Försvarshögskolan,

– officer: den som är yrkesofficer eller reservofficer,
– yrkesofficer: den som är anställd som militär tjänsteman och inte är re-

servofficer eller beredskaps- eller förstärkningssoldat,

– reservofficer: den som är anställd som militär tjänsteman enligt 18 eller

20 §.

18 §

Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshög-
skolan får anställas som reservofficer i Försvarsmakten. För tjänstgöring i
Försvarsmakten får reservofficer, utöver den tid som anges i 15 §, anställas
under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får förnyas.

Anställning som reservofficer beslutas av Försvarsmakten.

19 §

Av anställningsavtalet för en reservofficer ska det framgå att han eller

hon förutom under höjd beredskap är skyldig att tjänstgöra också när total-
försvarspliktiga är skyldiga att fullgöra beredskapstjänstgöring.

Tjänstegrader

21 §

För officerare ska finnas de tjänstegrader som framgår av bilagan till

förordningen. Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om ytterligare
tjänstegrader än dessa.

SFS 2008:289

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:289

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Bilaga

Tjänstegrader

General/Amiral
Generallöjtnant/Viceamiral
Generalmajor/Konteramiral
Brigadgeneral/Flottiljamiral
Överste/Kommendör
Överstelöjtnant/Kommendörkapten
Major/Örlogskapten
Kapten
Löjtnant
Fänrik

;