SFS 2008:290 Lag om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

080290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om godkännande för forskningshuvudmän att ta
emot gästforskare;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser dels om godkännande för forsk-

ningshuvudmän att ta emot gästforskare, dels om mottagningsavtal. Bestäm-
melserna syftar till att underlätta tredjelandsmedborgares inresa och vistelse
i Sverige för att utföra forskning under en längre tid än tre månader.

2 §

I denna lag avses med

Undantag från lagens tillämpningsområde

3 §

Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte tillämpliga på en

tredjelandsmedborgare som

1

Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183.

2

Jfr rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005,
s. 15, Celex 32005L0071).

tredjelandsmedborgare

en utlänning som inte är medborgare i
en stat som är medlem i Europeiska
unionen (EU), i en annan stat som
omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller i Schweiz,

forskningshuvudman

en statlig myndighet eller en fysisk
eller juridisk person i vars verksamhet
forskning utförs, och

gästforskare

en tredjelandsmedborgare som är be-
hörig att påbörja högskoleutbildning
på forskarnivå och som väljs ut av en
forskningshuvudman för att under en
längre tid än tre månader utföra forsk-
ning hos huvudmannen.

SFS 2008:290

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:290

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap.

1 § utlänningslagen (2005:716) eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap.
2 § samma lag eller motsvarande äldre bestämmelser,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstill-

stånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen,

3. har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte kan

verkställas,

4. utför forskning uteslutande inom ramen för högskoleutbildning för att

därigenom få en doktorsexamen, eller

5. har lånats ut av en forskningshuvudman i en annan EU-stat.

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

4 §

En forskningshuvudman som avser att ta emot gästforskare ska ansöka

om godkännande för detta ändamål.

En ansökan om godkännande får avslås, om forskningshuvudmannen
1. tidigare har godkänts på grundval av lämnade osanna uppgifter, eller
2. har medverkat till att det i ett mottagningsavtal som avses i 6 § har

angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska pröva

frågor om godkännande.

5 §

Ett beslut om godkännande enligt 4 § ska gälla tills vidare eller under

en bestämd tid av fem år. Ansöker forskningshuvudmannen om godkän-
nande för en kortare tid än fem år, ska giltigheten av beslutet begränsas till
den sökta tiden.

Mottagningsavtal

6 §

Innan en godkänd forskningshuvudman får ta emot en gästforskare

som avser att ansöka om uppehållstillstånd för forskning ska gästforskaren
och forskningshuvudmannen ingå ett mottagningsavtal där gästforskaren
åtar sig att genomföra ett forskningsprojekt och forskningshuvudmannen
åtar sig att ta emot gästforskaren.

Mottagningsavtalet ska utgöra en del av gästforskarens ansökan om uppe-

hållstillstånd.

7 §

Mottagningsavtalet ska innehålla uppgifter om

1. syftet med den planerade forskningen, forskningsprojektets längd och

den finansiering som behövs för att genomföra projektet,

2. gästforskarens kvalifikationer i förhållande till forskningens syfte, och
3. gästforskarens arbetsvillkor och övriga rättsliga förhållanden mellan

gästforskaren och forskningshuvudmannen.

Av mottagningsavtalet ska det också framgå dels att gästforskaren har en

heltäckande sjukförsäkring, om han eller hon ska vistas i Sverige under kor-
tare tid än ett år, dels att han eller hon varje månad av sin vistelse i landet har
tillräckliga medel för sitt uppehälle och att kostnaderna för återresan är
täckta.

background image

3

SFS 2008:290

8 §

Ett mottagningsavtal upphör att gälla, om gästforskaren inte beviljas

uppehållstillstånd eller om det planerade forskningsprojektet upphör.

Forskningshuvudmannen ska skyndsamt underrätta Migrationsverket om

varje omständighet som kan hindra att mottagningsavtalet fullföljs.

�&terkallelse

9 §

Den myndighet som avses i 4 § tredje stycket får återkalla ett godkän-

nande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
2. forskningshuvudmannen har godkänts på grundval av lämnade osanna

uppgifter, eller

3. forskningshuvudmannen har medverkat till att det i ett mottagningsav-

tal har angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

�verklagande

10 §

Beslut i ärenden enligt 4 och 9 §§ får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol av den som har ansökt om godkännande att ta emot gästfors-
kare. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Upplysning om närmare föreskrifter

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande för forskningshuvud-
män att ta emot gästforskare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Lagen ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare som har beviljats

uppehållstillstånd i Sverige för forskning före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LARS LEIJONBORG
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008