SFS 2008:291 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

080291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 5 kap. 23 § utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

5 kap.

23 §

3

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier

eller besök.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstill-

stånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till

en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-
stat och till anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning

till en tredjelandsmedborgare och till medföljande familjemedlemmar till en
sådan utlänning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183.

2

Jfr rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005,
s. 15, Celex 32005L0071).

3

Senaste lydelse 2006:219.

SFS 2008:291

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008